ˆ

Protokoły z sesji Rady Gminy

Drukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2018 Sesji Rady Gminy Piecki z 26 kwietnia 2018 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-02 11:31:22 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-02 11:31:52 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2018
 
XLVIII Sesji Rady Gminy Piecki, odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r. pod przewodnictwem Pana Tomasza Jasinowicza – Przewodniczącego Rady Gminy Piecki.
 
Obrady Rady Gminy odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Piecki, w godzinach 10:00 – 14:10.
W sesji udział wzięli:
- radni Gminy Piecki - wg załączonej listy obecności (nieobecna Pani E. Kaczmarczyk),
- sołtysi z terenu Gminy – wg załączonej listy obecności,
- zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności,
- Wójt Gminy Pani Agnieszka Kurczewska,
- Skarbnik Gminy Pani Agata Naumowicz.
 
Przewodniczący Rady Pan Tomasz Jasinowicz dokonał otwarcia XLVIII Sesji przy obecności 14 radnych - na ustawowy skład Rady 15 radnych, stwierdził zachowanie prawomocności obrad, powitał wszystkich zebranych, po czym przedstawił propozycję zmiany porządku obrad - poszerzenie o przyjęcie uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w sprawie ustalenia warunków realizacji zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 59 ul. Zwycięstwa w Pieckach od km około 53+623 do km około 54+490” (sprawa omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji przed sesją) – jako pkt 5n – przyjęto w głosowaniu 14 gł. „za”;
 2. przystąpienia Gminy Piecki do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji przed sesją) – jako pkt 5o – przyjęto w głosowaniu 14 gł. „za”;
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2018-2025,
b) zmian budżetu gminy na 2018 rok,
c) udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
d) zarządzenia poboru podatków i opłat stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
e) zmiany uchwały Nr XLIII/258/17 Rady Gminy Piecki z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty,
f) zmiany uchwały Nr XXXVIII/225/17 Rady Gminy Piecki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki,
g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
h) zmiany uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Piecki z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
i) zmiany uchwały Nr XXXIII/138/09 Rady Gminy Piecki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia
zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach i placówkach oświat.-wychow. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz
zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodn. obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
j) sezonu kąpielowego na terenie Gminy Piecki w 2018 roku,
k) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
l) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA sp. z o. o. w
Warszawie,
ł) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz INTELLY Niski Stypułkowski
Błaszczuk spółka jawna w Olsztynie w Warszawie,
m) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S. A. z
siedzibą w Gdańsku,
n) wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Olsztynie w sprawie ustalenia warunków realizacji zadania pn.
„Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 59 ul. Zwycięstwa w Pieckach od km około 53+623
do km około 54+490”,
o) przystąpienia Gminy Piecki do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
 1. Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach:
a) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017 (w załączeniu)
b) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok (w załączeniu),
 1. Wystąpienia sołtysów.
 2. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.
 
Ad. 2 – zapytania i wolne wnioski radnych
- nie zgłoszono.
Ad. 3 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 
Przewodniczący Rady Pan T. Jasinowicz poinformował, że protokół z ostatniej sesji Nr XLVII/2017 z dnia 26 marca 2018 r. wyłożony był przed sesją do wglądu na sali obrad, można było się z nim zapoznać, po czym jego przyjęcie poddał pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie.
 
Ad. 4 – informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
 
Wójt Gminy Pani A. Kurczewska przedstawiła i omówiła działalność w okresie międzysesyjnym - według danych zawartych w informacji pisemnej sporządzonej na podstawie wydanych zarządzeń w tym okresie, tj. od 23 stycznia do 23 marca 2018 r.; informacja ta została przekazana radnym oraz sołtysom do szczegółowego zapoznania, stanowi załącznik do nin. protokołu. Ponadto przedstawiła informację o pozostałych działaniach, jakie miały miejsce w tym okresie, m.in.:
 • wzięła udział w spotkaniu w sprawie turystyki kajakowej na terenie MPK – powstał spór pomiędzy Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska a firmami puszczającymi kajaki na rzekę Krutynia, pod względem ochrony środowiska (rzeka w rezerwacie), trwają poszukiwania innego terenu, dostępu do puszczania kajaków;
 • 5 kwietnia została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa na dofinansowanie naszej inwestycji dot. zagospodarowania centrum Piecek – 300.000 zł;
 • wzięła udział w spotkaniu z Panem Senatorem Karczewskim, na którym poruszyła temat udziału sołtysów w szacowaniu szkód łowieckich, do czego zostali ustawowo zobowiązani, a zmuszanie sołtysów do czegoś, czego nie chcą robić jest nie w porządku (słyszała, że są gminy, gdzie wszyscy sołtysi zrezygnowali w funkcji); wyraziła zdanie, że powinno zostać wystosowane pismo, wniosek do Senatu o zmianę ustawy w tym zakresie – podpisywane przez sołtysów, radnych;
 • odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura Lokalnej Grupy działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu – LGD planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadań w zakresie działalności prospołecznej – obecnie ustalamy obszary u nas, gdzie moglibyśmy się wpisać, wkład własny gminy w tym przypadku wynosi 5%;
 • odbyły się 2 przetargi: na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz na wykonanie dróg – wzdłuż kościoła (termin realizacji do 15 września) i drogi do Pana Żbikowskiego – termin realizacji do 20 czerwca br.
 
Pan radny A. Brodzik odniósł się do kwestii udziału sołtysów w szacowaniu szkód łowieckich - „osobiście oświadczam, że w takich komisjach nie zamierzam brać udziału i nikt mnie do tego nie zmusi, a są to też dodatkowe koszty, kwestia dysponowania czasem. Powstaje tu dylemat – co dalej, jeśli sołtys odmawia wykonywania zadań? Prosiłbym o opinię prawną nt. konsekwencji odmowy przez sołtysa wykonywania czynności związanych z szacowaniem szkód.
 
Ad. 5 – przyjęcie uchwał w sprawach:
 
a) zmian WPF ….
 
Skarbnik Gminy Pani A. Naumowicz poinformowała, iż proponowane zmiany w WPF dotyczą aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok oraz aktualizacji wykazu przedsięwzięć na lata 2018-2025 – przedstawiła szczegółowe propozycje zmian wg „objaśnień” do projektu uchwały, stanowiącego załącznik do nin. protokołu.
 
Pytań, uwag nie wnoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2018-2025; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 13 gł. „za”, 1 wstrz. (uchwała Nr XLVIII/298/18);
 
b) zmian budżetu gminy na 2018 rok
 
Propozycje zmian przedstawiła Skarbnik Gminy Pani A. Naumowicz – wg propozycji pisemnych - uzasadnienia do projektu uchwały z dnia 18 i 24 kwietnia br., stanowiących załącznik do nin. protokołu; zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, przeniesień środków w ramach budżetu: w planie finansowym Szkoły Podst. w Pieckach kwoty 230.000 zł „obiekty sportowe” na zadanie inwestycyjne dot. termomodernizacji hali sportowej i łącznika, w planie finansowym Urzędu Gminy zmiana nazewnictwa zadania dot. przebudowy drogi krajowej ul. Zwycięstwa w Pieckach, z pozostawieniem kwoty 300.000 zł – na potrzeby podpisania porozumienia z GDDKiA na realizację tego zadania (Gmina wykona dokumentację projektową, co będzie wkładem własnym w tą inwestycję) oraz zmiany przedsięwzięć w funduszach sołeckich: Brejdyny, Goleń.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 13 gł. „za”, 1 wstrz. (uchwała Nr XLVIII/299/18);
 
c) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie ...
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in.: 21 lutego br. wpłynął wniosek Parafii w Nawiadach o dotację na prace przy zabytku; Komisja opiniująca wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Piecki pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji na wykonanie robót budowlanych przy murze przykościelnym. Mur jest z XVII wieku, w bardzo złym stanie, wartość robót remontowych ogółem 120.000 zł; część prac wykonana w ub. roku, obecnie parafianie też wykonują prace remontowe, muszą być wymieniane cegły, kamienie. Proponowana wysokość dotacji z budżetu gminy to 30.000 zł.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/300/18);
 
d) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa … i wysokości wynagrodzenia
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in.: proponuje się zwiększenia wynagrodzenia sołtysom z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych, głównie w związku z tym, że nasi sołtysi od wielu lat nie mieli waloryzacji ryczałtu, który wypłacany jest kwartalnie jako zwrot kosztów związanych z obsługą czynności inkasenta; sołtysi na wspólnym spotkaniu zaproponowali kwoty od 600 do 1.200 zł – w projekcie uchwały proponowane jest 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co obecnie wynosi 1.050 zł. Dotychczas wynagrodzenie sołtysów wynosiło 50% najniższego wynagrodzenia, którego wysokość od wielu lat jest zamrożona i wynosi 670 zł. Sołtysi wykonują b. ciężką pracę w terenie, pracują z mieszkańcami, w tym realizują fundusz sołecki, który pochłania bardzo dużo czasu, wymaga sporego zaangażowania, a także nierzadko własnych środków.
 
Pan radny A. Brodzik – jako sołtys sołectwa Jakubowo wyraził zdanie, że proponowane podwyższenie wynagrodzenia sołtysom uważa za jak najbardziej słuszne i zasadne, na rozsądnym poziomie.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/301/18);
 
e) zm. uchwały dot. ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową ...
 
Pani Wójt A. Kurczewska m.in. wyjaśniła, iż zmiana tej uchwały wynika ze zmienionej uchwały dot. inkasa podatków, w której uchylony został dotychczasowy zapis o wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej – zapis ten zostaje przeniesiony do uchwały dot. poboru opłaty miejscowej, w wysokości jak dotychczas, tj. 7% zainkasowanej kwoty.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/17 Rady Gminy Piecki z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/302/18);
 
- ogłoszenie przerwy w obradach -
 
f) zm. uchwały dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku ...
 
Pani Wójt A. Kurczewska m.in. wyjaśniła, iż potrzeba zmiany Regulaminu wynika ze zmiany przepisów ustawowych w zakresie odpadów biodegradowalnych, które to zmiany należy uwzględnić w naszym Regulaminie, tj. zostają określone zasady gromadzenia i przekazywania odpadów ulegających biodegradacji.
 
Uwag, pytań nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/225/17 Rady Gminy Piecki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/303/18);
 
g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów ...
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in. poinformowała, iż w tej uchwale również pojawia się zapis o odpadach ulegających biodegradacji, należy określić zasady, częstotliwość odbioru tych odpadów; proponuje się uchylenie dotychczasowej uchwały i jej przyjęcie w nowym brzmieniu – zapisy, oprócz dotyczących odpadów biodegradowalnych pozostają bez zmian.
 
Uwag, pytań nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/304/18);
 
h) zmiany uchwały dot. tygodniowego … wymiaru godzin niektórych nauczycieli
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in. poinformowała, iż wpłynął wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pieckach o zmianę w/w uchwały w zakresie dostosowania pensum niektórych nauczycieli do nowych przepisów ustawowych – stąd proponowany projekt uchwały, z ustaleniem liczby godzin jak w załączniku do uchwały – dotyczy m.in. nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, zajęcia rewalidacyjne, psychologów, logopedów.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Piecki z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/305/18);
 
i) zm. uchwały dot. zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom …..
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in., iż zmiana powyższej uchwały spowodowana jest zmianami przepisów ustawowych, dotyczy pensum nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze; liczba godzin dyrektora uzależniona jest od liczby oddziałów w szkole – np. w szkołach do 6 oddziałów pensum wynosi 12 godzin, 0 godzin w Szkole Podstawowej w Pieckach – 24 oddziały, 6 godzin w Szkole w Nawiadach (było 9 godzin).
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie miany uchwały Nr XXXIII/138/09 Rady Gminy Piecki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/306/18);
 
j) sezonu kąpielowego ... w 2018 r.
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in., zmiana ustawy Prawo wodne wprowadziła obowiązek dla rad gmin corocznego ustalania sezonu kąpielowego na swoim terenie – u nas proponuje się okres od 1 czerwca do 31 sierpnia.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Piecki z 2018 roku; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/307/18);
 
k) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in. poinformowała, iż droga proponowana do zaliczenia do kategorii dróg gminnych położona jest pomiędzy ulicą Nową a b. POM w Pieckach; teren ten znajduje się w Strefie Ekonomicznej, należy stworzyć dobre warunki dojazdu do Strefy. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie na tą drogę, a elementem niezbędnym dla złożenia pełnej dokumentacji i uzyskania dofinansowania jest jej zaliczenie do dróg gminnych.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem pasa drogowego dróg gminnych, utrzymaniem i ochroną dróg; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/308/18);
 
l) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA...
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in.: ustawą wprowadzono obowiązek dostarczenia do szkół lepszego internetu – szerokopasmowego, nasze wszystkie szkoły są zgłoszone do programu narodowego w tym zakresie. Firma wykonująca to zadanie w szkole w Pieckach wystąpiła z wnioskiem o służebność przesyłu – przejście przez działkę szkolną.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o. o. w Warszawie; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/309/18);
 
ł) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz INTELLY...
 
P. Wójt m.in. wyjaśniła, iż powyższa służebność dotyczy przyłącza internetowego do nowo budowanego bloku na osiedlu w Pieckach – położenie sieci internetowego od bloku Nr 5 do tego budynku.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz INTELLY Niski Stypułkowski Błaszczuk spółka jawna w Olsztynie; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/310/18);
 
m) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA ...
 
P. Wójt m.in. wyjaśniła, iż powyższa służebność ustalana jest na potrzeby przebudowywanej drogi k. Błyskawicy w kierunku budowanego bloku wielorodzinnego – dla przełożenia sieci średniego napięcia.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/311/18);
n) wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z GDDKiA …
 
P. Wójt m.in. wyjaśniła, iż powyższa sprawa dotyczy realizacji naszego zadania inwestycyjnego dot. przebudowy ul. Zwycięstwa (drogi krajowej) od skrzyżowania z ulicą Rolną do skrzyżowania z ulicą Tartaczną – realizowanego we współpracy z GDDKiA; wykonanie dokumentacji na ten odcinek będzie naszym wkładem własnym w tą inwestycję. Na podpisanie porozumienia z GDDKiA wymagana jest zgoda Rady.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w sprawie ustalenia warunków realizacji zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 59 ul. Zwycięstwa w Pieckach od km około 53+623 do km około 54+490”; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/312/18);
 
o) przystąpienia Gminy Piecki do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ..
 
P. Wójt m. in. poinformowała, iż Marszałek naszego województwa wystąpił z prośbą o wsparcie i wstąpienie Gminy Piecki do Związku OSP jako członek wspierający. Zmieniły się zasady finansowania ochotniczych straży pożarnych, Zarząd Wojewódzki OSP wspierał też wcześniej finansowo nasze jednostki. P. Wójt proponuje przystąpienie Gminy Piecki jako członek wspierający do Związku OSP i raz w roku przeznaczenie kwoty 1.500 zł na działalność statutową.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Piecki do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLVIII/313/18);
 
Ad. 6 – sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
 
a) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 r.
 
Powyższe sprawozdanie przedstawiła i omówiła Pani Teresa Nowacka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach – wg danych zawartych w sprawozdaniu pisemnym, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
 
Pytań, uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłaszano.
 
b) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017
 
Powyższą Ocenę przedstawiła i omówiła Pani Teresa Nowacka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach – wg danych zawartych w materiale pisemnym, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
 
Ad. 7 – wystąpienia sołtysów i zaproszonych gości
 
Pan Jadwiga Kulas sołtys s. Nawiady – podziękowała Pani Wójt za rozpoczęcie remontu drogi do cmentarza i jeziora, zgłosiła uszkodzenie pomostu przez bobry, poruszyła sprawę udziału sołtysa w komisji szacującej szkody łowieckie – uważa, że obecność sołtysa nie jest potrzebna, gdyż strony i tak muszą się same dogadać.
 
Pani Wiesława Rolka – sołtys s. Stare Kiełbonki:
 1. sprawa zgłaszania szamb do ewidencji gminnej – zaczęły się telefony od mieszkańców, ludzie nie wiedzą co robić, gdyż jest mowa o umowach na odbiór ścieków, a mają tylko faktury za wywóz, nie posiadają umów, np. z ZGKiM – nie wiem co odpowiadać tym ludziom;
 2. sprawa kanalizacji sanitarnej – czy są jakieś zamierzenia w kierunku przyłączeń budynków, gospodarstw do kanalizacji? Są przepompownie w miejscowości, a kanalizacji nie mamy.
 
Pan Andrzej Brodzik – radny, sołtys s. Jakubowo – sołtysi otrzymali podwyżkę 130%, chciałbym też zadbać o radnych – nie obecnej już kadencji, ale następnej, żeby urealnić wysokość diet w projekcie budżetu na następny rok.
 
Po powyższym, Przewodniczący Rady Pan T. Jasinowicz odczytał zaproszenie Metropolity Warmińskiego, Wojewody i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pielgrzymkę Parlamentarzystów i Samorządowców do Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce 12 maja 2018 r.; zaproszenie w załączeniu.
Ustalono, iż chętni sołtysi, radni będą zgłaszać swój udział – do 7 maja, zorganizowany będzie wyjazd autokarem.
 
Ad. 8 – odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski
 
Odpowiedzi udzielała Pani Wójt A. Kurczewska, m.in.:
 • odnośnie spraw zgłoszonych przez Panią sołtys J. Kulas – nasz wniosek o dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej został pozytywnie oceniony, jednak zabrakło środków dla naszej gminy; wyraziła zdanie, że w tym roku powinniśmy rozpocząć to zadanie, będzie 2-letnie finansowanie, tylko techniczne musimy to wspólnie uzgodnić. Co do pomostów – walczymy ze zniszczeniami wyrządzonymi przez bobry, będziemy musieli je zabezpieczyć siatkami metalowymi;
 
 • w sprawach zgłoszonych przez Panią sołtys W. Rolka – sprawa z szambami to skutek zajęcia się tą sprawę NIK – gmina ma obowiązek posiadania rejestru szamb. Same faktury za wywóz nieczystości nie wystarczą, trzeba podpisywać umowy z odbiorcą ścieków, terminy umów nie muszą być długie, mogą być krótsze, np. na 1-2 miesiące. Odn. kanalizacji – na projekt kanalizacji w Starych Kiełbonkach są zabezpieczone środki w budżecie – proces jest rozpoczęty, ponadto jeszcze w tym roku przewiduje się wprowadzenie do budżetu dokumentacji kanalizacji w Nawiadach.
 
Ad. 9 – zamknięcie obrad
 
W związku z wyczerpaniem spraw z porządku obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Piecki, Przewodniczący Rady Pan Tomasz Jasinowicz ogłosił zamknięcie obrad.
 
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz
 
Protokół sporządziła:
Joanna Kaczyńska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 11:31:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-02 11:31:22
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 11:31:52
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 11:31:52
Artykuł był wyświetlony: 122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu