ˆ

Sprzedaż

Drukuj informację

Szczegóły informacji

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 213 o powierzchni 0,06 ha położonej w obrębie Nowe Kiełbonki

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-28 12:42:16 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-28 12:42:29 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Piecki
OGŁASZA
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż
 
- nieruchomości niezabudowanej , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 213 o powierzchni 0,06 ha położonej  w obrębie Nowe Kiełbonki - księga wieczysta OL1M/00038795/5.
 
Działka obciążona jest służebnością przesyłu ustanowią odpłatnie, na czas nieoznaczony, polegająca na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia o długości 27 m bieżących oraz jednego słupa linii napowietrznej niskiego napięcia, w miejscu i zgodnie z przebiegiem tych urządzeń zaznaczonym na projekcie stanowiącym załącznik graficzny do porozumienia z 8 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych, numer 14035/1, w tym również prawie wejścia i wjazdu na nieruchomość obciążoną odpowiednim sprzętem w zakresie niezbędnym do wybudowania opisanych wyżej urządzeń elektroenergetycznych, przez pracowników spółki Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku a także wszystkie podmioty i osoby którymi posługuje się ona w związku z prowadzoną działalnością – znoszeniu istnienia, na nieruchomości obciążonej opisanych wyżej urządzeń elektroenergetycznych po ich wybudowaniu, prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy tych urządzeń elektroenergetycznych, wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu, odpowiednim sprzętem przez pracowników spółki Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku a także wszystkie podmioty i osoby, którymi posługuje się ona w związku z prowadzoną działalnością.
 
Cena wywoławcza działki – 30.000,00 zł
 
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.710 z póžn.zm.) zwalnia się z podatku VAT tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane.
 
Działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r.,dla działki nr 213 nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako B.
 
Część działki o pow.ok. 0,0261 ha będącej przedmiotem niniejszego postępowania zalana jest przez jezioro Zyzdrój Wielki.
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Mrągowskiego.
Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnym roszczeniem wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnie, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
 
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
 
Przedmiotowa działka znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008), wyznaczonym na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.), jak również na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zyzdrój”, na którym obowiązuje Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Zyzdrój” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r. Nr 122, poz. 1698), a także – w części zalanej przez Jezioro Zyzdrój Wielki – w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Piska (kod obszaru: PLH280048), wyznaczonego na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.2011.33.146),
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2017 r. o godz.11 00 w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwota 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na konto Urzędu Gminy Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 07.08.2017r. (włącznie)
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto gminy .
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającego na nabycie nieruchomości.
 
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego małżonka przed notariuszem.
 
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.: Dz.U. z 2016,poz.1061 z póżn.zm).
 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 
Zapłata wylicytowanej kwoty po odliczeniu wadium winna nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Danuta Biedrzycka Urząd Gminy Piecki ,
pokój nr 19a, telefon (089) 742 22 52)
 
Piecki, dnia 28.06.2017r.
 
Wójt            
/-/ Agnieszka Kurczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Biedrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-28 12:41:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Biedrzycka Data wprowadzenia do BIP 2017-06-28 12:42:16
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 12:42:29
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-08-21 08:18:41
Artykuł był wyświetlony: 412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu