ˆ

Sprzedaż

Drukuj informację

Szczegóły informacji

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem hydrofornii oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 730/60 o pow.0,0449 ha położona w obrębie Piecki .

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-28 12:44:22 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-28 12:44:29 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY PIECKI
OGŁASZA
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
 
działki zabudowanej budynkiem hydrofornii oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 730/60 o pow.0,0449 ha położona w obrębie Piecki .
 
Księga wieczysta w trakcie założenia.
 
Nieruchomość jest bez zobowiązań i wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 30.000,00 zł
 
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 poz.710 z póžn.zm.) sprzedaż ww nieruchomości zwalnia się z podatku VAT.
 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hydrofornii o powierzchni zabudowy 65,0 m2. Budynek jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny w średnim stanie technicznym.
Działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. Dla działki nr 730/60 nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy.W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako Ba.
Przedmiotowa działka znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008), wyznaczonym na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.), jak również na Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód, wyznaczonym na mocy Uchwały nr VIII/206/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2015.2747 ze zmianą: Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r.,poz. 3232).
Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2017 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.kwota 3.000,00 zł (słownie : trzy tysiące złotych) na konto Urzędu Gminy w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Piecki nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 07.08.2017 r.(włącznie) .
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek gminy.
 
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość,osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem:umowy spółki,aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającego na nabycie nieruchomości.
 
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 
Zapłata wylicytowanej kwoty po odliczeniu wadium winna nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 
Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Danuta Biedrzycka Urząd Gminy Piecki,
pokój nr 19A, telefon ( 089 742-22-52)
 
 
Piecki,dnia 28.06.2017 r.
Wójt                
/-/ Agnieszka Kurczewska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Biedrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-28 12:43:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Biedrzycka Data wprowadzenia do BIP 2017-06-28 12:44:22
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 12:44:29
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-06-28 12:44:29
Artykuł był wyświetlony: 447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu