ˆ

Sprzedaż

Drukuj informację

Szczegóły informacji

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki zabudowanej studnią głębinowa oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 730/65 o pow.0,0375 ha położona w obrębie Piecki .

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-11 10:29:47 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-11 10:29:54 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY PIECKI
OGŁASZA
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż
 
działki zabudowanej studnią głębinowa oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 730/65 o pow.0,0375 ha położona w obrębie Piecki .
 
Księga wieczysta OL1M/00018100/1.
 
Nieruchomość jest bez zobowiązań i wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 15.000,00 zł
 
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 poz.710 z póžn.zm.) sprzedaż ww nieruchomości zwalnia się z podatku VAT.
 
Nieruchomość zabudowana jest nieużytkowaną studnią głębinowa o głębokości ok 30 mb.
Działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. Dla działki nr 730/65 nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako Ba.
Przedmiotowa działka znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008), wyznaczonym na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pózn. zm.), jak również na Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód, wyznaczonym na mocy Uchwały nr VIII/206/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2015.2747 ze zmianą: Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r.,poz. 3232).
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące nieruchomości w związku z lokalizacją studni głębinowej:
W przypadku zamiaru likwidacji studni do organu administracji geologicznej należy złożyć projekt robót geologicznych,określających m.in.zakres i sposób przeprowadzenia robót likwidacyjnych otworu. Projekt robót należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyniki robot i badań z wykonania likwidacji otworu tj.po zlikwidowaniu studni - należy opracować ,zgodnie z art.92 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t.Dz.U z 2016,poz.1131 z póżn.zm.), w formie dokumentacji geologicznej i przekazać właściwemu organowi administracji geologicznej w 3 egz.w postaci papierowej oraz elektronicznej,nie później niż 6 miesięcy od zakończenia prac terenowych. Ponadto należy złożyć wniosek w celu zatwierdzenia wraz z operatem wodnoprawnym – na likwidację otworu studziennego i demontaż obudowy studni wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody podziemnej.
 
W przypadku planowanej dalszej eksploatacji studni w zakresie szczegółowego korzystania z wód podziemnych – konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych,zgodnie z art.122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (j.t.z 2017 r. poz.1121 z póżn.zm.). Uzyskanie takiego pozwolenia nie zachodzi w przypadku zwykłego korzystania z wód.zgodnie z art.36 wymienionej ustawy,zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojaniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego w ilości nie przekraczającej 5 m 3 na dobę.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2017 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.kwota 1.500,00 zł (słownie : jeden tysiąc pięćset złotych) na konto Urzędu Gminy w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Piecki nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 21.08.2017 r.(włącznie) .
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek gminy.
 
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość,osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem:umowy spółki,aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającego na nabycie nieruchomości.
 
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 
Zapłata wylicytowanej kwoty po odliczeniu wadium winna nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 
Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Danuta Biedrzycka Urząd Gminy Piecki,pokój nr19A telefon ( 89 742-22-52)
 
Piecki,dnia 11.07.2017 r.
Zastępca Wójta   
/-/ Bożena Wołkowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Biedrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-07-11 10:29:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Biedrzycka Data wprowadzenia do BIP 2017-07-11 10:29:47
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-07-11 10:29:54
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-07-11 10:29:54
Artykuł był wyświetlony: 389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu