ˆ

Sprzedaż

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Piecki

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-12 11:29:41 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-12 11:29:44 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY PIECKI
O G Ł A S Z A
 
że w dniu 20.07.2018 r. w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2 rozpocznie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Piecki określonych następującymi numerami działek :
 
1. o godz.9 00 działka nr 139/101 o pow.0,0025 ha ; Księga Wieczysta w trakcie założenia.
Cena wywoławcza nieruchomości 5.000,00 zł (netto).
Wadium 500,00 zł
 
2. o godz.10 00 działka nr 139/102 o pow.0,0025 ha ;Księga Wieczysta w trakcie założenia.
Cena wywoławcza nieruchomości 5.000,00 zł (netto).
Wadium 500,00 zł
 
3. o godz.1100 działka nr 139/103 o pow.0,0025 ha ;Księga Wieczysta w trakcie założenia.
Cena wywoławcza nieruchomości 5.000,00 zł (netto).
Wadium 500,00 zł
 
4. o godz.1200 działka nr 139/104 o pow.0,0025 ha ;Księga Wieczysta w trakcie założenia.
Cena wywoławcza nieruchomości 5.000,00 zł (netto).
Wadium 500,00 zł
 
5. o godz.1300 działka nr 139/105 o pow.0,0025 ha ;Księga Wieczysta w trakcie założenia.
Cena wywoławcza nieruchomości 5.000,00 zł (netto).
Wadium 500,00 zł
 
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23 %
 
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 
Działki nie mają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. Dla działki nr 139/100 ( przed podziałem) została wydana decyzja Wójta Gminy Piecki Nr 89/2017 z dnia 24 października 2017 r. o warunkach zabudowy pod budowę pięciu budynków garażowych.
 
Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 139/106 położoną w obrębie Piecki.
Jednorazowa opłata za ustanowienie służebności gruntowej wynosi 1102,08 zł (brutto)
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej w formie pieniężnej. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 16.07.2018 r.(włącznie) z zaznaczeniem ”Wadium na działkę nr ........... położoną w obrębie Piecki, imię i nazwisko lub nazwa firmy”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto gminy .
- 2 -
 
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika winna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 
Przed przystąpieniem do przetargu, uczestniczące w przetargu osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – j.t. Dz. U.z 2017 r.poz.682 ze zm.). Takie oświadczenie jest również konieczne w przypadku udziału w przetargu osoby pozostającej w związku małżeńskim, prowadzącej działalność gospodarczą.
 
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U.z 2017, poz.2278 z póżn.zm).
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 
Zapłata wylicytowanej kwoty po odliczeniu wadium winna nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 
Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Danuta Biedrzycka Urząd Gminy Piecki ,pokój nr 19a,
telefon (089) 742 22 52
 
Piecki,dnia 12.06.2018 r.
 
Wójt            
/-/ Agnieszka Kurczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Biedrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 11:29:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Biedrzycka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 11:29:41
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 11:29:44
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-07-31 09:17:57
Artykuł był wyświetlony: 249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu