ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piecki na rok 2015”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-13 08:40:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje projektu
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piecki na rok 2015”


Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Piecki w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piecki na 2015 rok.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do 3 lutego 2015 r.


Opinie oraz uwagi o programie można składać na załączonym formularzu konsultacji w następujący sposób:
1. przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki;
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :
3. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Piecki, pokój nr 20.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Żarnoch-Micińska Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 08:40:13
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Żarnoch-Micińska Data wprowadzenia do BIP 2015-01-13 08:40:13
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 08:44:55
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-04-02 13:12:07
Artykuł był wyświetlony: 1642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Gminy Piecki na lata 2014-2024

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-08 08:26:50

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-20 13:01:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt.2 i 3ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r.,poz.856) z a p r a s z a m wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Piecki w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piecki na 2014 rok zgodnie z zał. formularzem konsultacji

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.11a ust.8 podmioty, o których mowa w ust.7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia. tj. do dnia 10 lutego 2014r
Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały znajduje się na stronie: bip.piecki.com.pl


Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:


1) składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Piecki, pokój nr 20,w dni robocze, w godzinach od 800 do 1500 lub przesłanie pocztą;
2) składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub faksem 89/742-20-65
z up. Wójta    
/-/ Bożena Wołkowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Krzemińska Data wytworzenia informacji: 2014-01-20 13:01:29
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Krzemińska Data wprowadzenia do BIP 2014-01-20 13:01:29
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2014-01-20 13:06:19
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2014-01-20 13:08:05
Artykuł był wyświetlony: 1668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PIECKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3. USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-20 12:48:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Piecki,  20 listopada 2013 r.
 
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PIECKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST. 3. USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Konsultacje były poprzedzone zaproszeniem Wójta Gminy Piecki wystosowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) działających na rzecz mieszkańców gminy Piecki do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi.
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostało zamieszczone 14 października 2013 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piecki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Pieckach, Wójt Gminy Piecki zaprosił organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym projektem programu współpracy był program obowiązujący w 2013 roku. Do zgłaszania uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok został przedstawiony formularz konsultacji dla organizacji pozarządowych. Formą konsultacji było wyrażenie opinii na formularzu. Uwagi i propozycje można było zgłaszać od 14 października do 28 października 2013 roku. Żadna z organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Piecki nie wyraziła chęci udziału
w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy.
Niniejszy protokół z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości
w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piecki oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piecki.
Protokół sporządziła: mł. referent Edyta Szmigiel

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Szmigiel Data wytworzenia informacji: 2013-11-20 12:48:47
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Szmigiel Data wprowadzenia do BIP 2013-11-20 12:48:47
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2013-11-20 12:51:19
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2013-11-20 12:51:19
Artykuł był wyświetlony: 1581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznego i o wolontariacie,

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-14 13:58:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie konsultacji
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2014
Na podstawie Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Piecki serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego, co do projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
Projekt ww. programu udostępniony będzie od dnia 14 października 2013r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piecki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piecki.
Formą konsultacji jest wyrażenie opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Piecki.
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 14 października 2013r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na 28 października 2013r.
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Piecki, przesłać pocztą na adres ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki lub na adres e –mail: 
Wójt               
(-) Agnieszka Kurczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Rolka Data wytworzenia informacji: 2013-10-14 13:58:15
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Rolka Data wprowadzenia do BIP 2013-10-14 13:58:15
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2013-10-14 14:04:00
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-04-02 12:59:50
Artykuł był wyświetlony: 12088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Piecki z dnia 3 września 2013 r. O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY PIECKI NA LATA 2013-2028

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-03 14:49:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Piecki
z dnia 3 września 2013 r.

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY PIECKI NA LATA 2013-2028
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(t.j. Dz.U. z 2012, poz. 1059) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Piecki informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych

„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Piecki na lata 2013-2028”

Z w/w projektem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piecki w Referacie Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (pokój nr 21) w godzinach 715 – 1500 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.piecki.com.pl/ zakładka Projekty aktów prawnych do konsultacji.
Uwagi i wnioski do opracowanej „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Piecki na lata 2013-2028” można składać w następujący sposób:
• na piśmie w Kancelarii Urzędu Gminy (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki;
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub nr faksu (89) 7422065.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 4 września do 25 września 2013 r. (21 dni)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Hajko Data wytworzenia informacji: 2013-09-03 14:49:39
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Hajko Data wprowadzenia do BIP 2013-09-03 14:49:39
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2013-09-03 14:55:02
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-04-02 13:16:07
Artykuł był wyświetlony: 1765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-23 14:05:09

Akapit nr 1 - brak tytułu


Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt.2 i 3ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003roku Nr 106,poz.1002 z póżn. zm.) z a p r a s z a m wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Piecki w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piecki na 2013rok
zgodnie z zał. formularzem konsultacji

Jednocześnie informuję ,że zgodnie z art.11a ust.8 podmioty, o których mowa w ust.7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia. tj. do dnia 27 sierpnia 2013r
Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały znajduje się na stronie: bip.piecki.com.pl


Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:


1) składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Piecki, pokój nr 20,w dni robocze, w godzinach od 800 do 1500 lub przesłanie pocztą;
2) składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub faksem 89/742-20-65

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Krzemińska Data wytworzenia informacji: 2013-08-23 14:05:09
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Krzemińska Data wprowadzenia do BIP 2013-08-23 14:05:09
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2013-08-23 14:08:26
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-04-02 13:12:07
Artykuł był wyświetlony: 1880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIECKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY PIECKI NA LATA 2013-2028

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-31 13:48:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Piecki
z dnia 1 sierpnia 2013r

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
GMINY PIECKI NA LATA 2013-2028
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 1059) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Piecki informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Piecki na lata 2013-2028”

Z w/w projektem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piecki w Referacie Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (pokój nr 21) w godzinach 7.15 - 15.00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piecki pod adresem http://bip.piecki.com.pl/ zakładka Projekty aktów prawnych do konsultacji.

Uwagi i wnioski do opracowanego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Piecki na lata 2013-2028” można składać w następujący sposób:
• na piśmie w Kancelarii Urzędu Gminy Piecki (pokój nr7) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki;
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub nr faksu (89) 7422065.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 2 sierpnia do 22 sierpnia 2013 r. (21 dni).
Wójt               
(-) Agnieszka Kurczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Hajko Data wytworzenia informacji: 2013-07-31 13:48:03
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Hajko Data wprowadzenia do BIP 2013-07-31 13:48:03
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2013-08-01 11:16:06
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-04-02 13:16:07
Artykuł był wyświetlony: 2204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie organizacji pozarządowych do składania propozycji do programu współpracy samorządu gminy Piecki na rok 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-21 09:15:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie konsultacji
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2013

Na podstawie Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawna miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Piecki serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego, co do projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Projekt ww. programu udostępniony będzie od dnia 21 listopada 2012 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piecki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piecki.

Formą konsultacji jest wyrażenie opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Piecki.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 21 listopada 2012 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na 30 listopada 2012 r.

Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Piecki, przesłać pocztą na adres ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki lub na adres e –mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Rolka Data wytworzenia informacji: 2012-11-21 09:15:17
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Rolka Data wprowadzenia do BIP 2012-11-21 09:15:17
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2012-11-21 09:20:15
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-04-02 12:59:50
Artykuł był wyświetlony: 2531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu