ˆ

Jednostki organizacyjne Gminy Piecki

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach w organizacji

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-05-11 14:36:11 Informacja ogłoszona dnia 2016-05-11 14:36:22 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XI/38/11
RADY GMINY PIECKI
z dnia 8 września 2011 r.

nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Regionalne
im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach (w organizacji).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) zgodnie z § 5 uchwały Nr VIII/27/11 Rady Gminy Piecki z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach (w organizacji), zm. uchwałą Nr X/36/11 z dnia 6 lipca 2011 r., Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego statut Muzeum Regionalnemu im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach (w organizacji), stanowiący załącznik do uchwały.

2. Statut będzie obowiązywał do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Andrzej BrodzikZałącznik
do uchwały Nr XI/38/11
Rady Gminy Piecki
z dnia 8 września 2011 r.

 
S T A T U T
Muzeum Regionalnego im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach
(w organizacji)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach (w organizacji), zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Piecki.
2. Muzeum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Piecki.

§ 3. Gmina Piecki zapewnia środki potrzebne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności Muzeum oraz do zabezpieczenia zgromadzonych zabytków i zbiorów.

§ 4. 1. Siedzibą Muzeum jest miejscowość Piecki.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Muzeum używa pieczęci podłużnej z napisem „Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach (w organizacji)”.
 
Rozdział 2

Zakres działania Muzeum
§ 6. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

§ 7. Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:
1) gromadzenie, przechowywanie, konserwację i upowszechnianie zabytków i zbiorów, w szczególności z zakresu:
a) etnografii,
b) historii,
c) archeologii,
d) przyrody;
2) szerzenie wiedzy o przeszłości Gminy Piecki oraz regionu Warmii i Mazur;
3) dokumentowanie, ochronę i udostępnianie zbiorów;
4) tworzenie warsztatu pracy dla celów naukowych;
5) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
6) przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
7) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania Muzeum;
8) zabezpieczanie, w miarę możliwości, stanowisk archeologicznych i innych nieruchomych obiektów kultury o charakterze materialnym;
9) działanie na rzecz ochrony i edukacyjnej prezentacji kultury ludowej;
10) opracowywanie i organizowanie wystaw i ekspozycji czasowych;
11) zorganizowanie wystawy stałej;
12) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności.
 
Rozdział 3
Organizacja Muzeum
 
§ 8. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:
1) Dział Etnografii;
2) Dział Archeologii;
3) Dział Historii;
4) Dział Przyrody;
5) Biblioteka.
 
Rozdział 4
Nadzór i zarządzanie Muzeum
 
§ 9. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Rada Gminy Piecki.

§ 10. 1. Muzeum zarządza dyrektor Muzeum, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Piecki.
2. Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny, w tym sprawuje pieczę nad kolekcją sztuki ludowej będącej własnością Gminy.
3. Do obowiązków dyrektora Muzeum w szczególności należy:
1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej;
2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
4) przedstawianie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo – inwestycyjnych;
5) wydawanie zarządzeń i regulaminów;
6) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
 
Rozdział 5
Gospodarka finansowa Muzeum
 
§ 11. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12. Działalność Muzeum finansowana jest z dotacji budżetowej Gminy Piecki, ze środków otrzymanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

§ 13. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określonej w § 7, w zakresie:
1) usług kserograficznych i konserwatorskich;
2) sprzedaży wydawnictw, pamiątek własnych i przyjętych w komis;
3) wynajmu oraz udostępnienia pomieszczeń;
4) zleconych konsultacji i opinii naukowych oraz konserwatorskich.
 
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
 
§ 14. 1. Statut obowiązuje, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach, do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy stałej.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2016-05-11 14:32:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2016-05-11 14:36:11
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2016-05-11 14:36:22
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2016-05-11 14:53:25
Artykuł był wyświetlony: 696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu