ˆ

Jednostki organizacyjne Gminy Piecki

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2008-12-12 11:21:08 Informacja ogłoszona dnia 2008-12-12 11:23:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

ADRES

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIECKACH
ul. Zwycięstwa 23
11-710 Piecki
adres e-mail:
 

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIECKACH

Załącznik do uchwały
Rady Gminy w Pieckach
Nr X / 67 / 99
z dnia 27.X.1999r.
STATUT
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIECKACH
Rozdział I
Postanowienia wstępne.
§ 1.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o :
1. Gminie Piecki lub Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Piecki z siedzibą władz w Pieckach, obejmującą obszar zamknięty granicami administracyjnymi, istniejącymi w chwili wejścia w życie niniejszego Statutu.
2. Gminnej jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (j.t.z 1996r, Dz.U.Nr 13,poz.74 z pózniejszymi zmianami),
3. Jednostce budżetowej - należy przez to rozumieć jednostkę budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998r, - o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155,poz.1014),
4. Ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. z 1996r.Dz.U.Nr 67,poz.329 z pozniejszymi zmianami),
5. Prawie budżetowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 listopada 1998r, - o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155,poz.1014),
6. Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991r, w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów i gospodarstw pomocniczych (Dz.U.Nr 40,poz.174),
7. Instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin - należy przez to rozumieć instrukcję kancelaryjną dla urzędów gmin, stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1990r, w sprawie wykonywania czyności kancekaryjnych w urzędach gmin, związkach komunalnych i sejmikach samorządowych / nie publikowane/.
Rozdział 2.
Cel, forma organizacyjna, obszar działania i siedziba.
§ 2.
1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach zwany dalej ZOPO jest jednostką organizacyjną Gminy Piecki, powołaną do prowadzenia spraw finansowych, administracyjno-gospodarczych, inwestycyjno-remontowych szkół i przedszkola i obiektów przekazanych w zarząd.
2. ZOPO jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
3. ZOPO powołuje i nadaje mu statut Rada Gminy w Pieckach.
§ 3.
Terenem działania ZOPO jest obszar gminy Piecki.
§ 4.
Siedzibą ZOPO jest miejscowość Piecki.
§ 5.
ZOPO ma prawo używać podłużnej pieczęci o treści :
“Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach”.
Rozdział 3.
Zakres działania, zadania i nadzór nad działalnością ZOPO.
§ 6
ZOPO działa na podstawie :
1. Uchwały Rady Gminy w Pieckach Nr XVII/65/95 z dnia 17.11.1995r, w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą “Zespół Obsługi Szkół w Pieckach” wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy w Pieckach Nr. X/ 66/ 99
z dnia 27 pazdziernika 1999r.
2. Przepisów powołanych w § 1.
3. Przepisów szczegółowych z zakresu gospodarki budżetowej i pozabudżetowej dla jednostek budżetowych.
4. Niniejszego Statutu.
§ 7.
Do zadań ZOPO należy w szczególności :
1. W zakresie planowania budżetowego :
a/ opracowywanie w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i przedszkola – planów finansowych,
b/ opracowywanie planu finansowego ZOPO - w terminach i zakresie określonym przepisami prawa budżetowego,
2. W zakresie organizowania obsługi finansowo-księgowej :
a/ prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
b/ sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych oraz ich zatwierdzanie i realizowanie po uprzedniej dyspozycji właściwych dyrektorów,
c/ rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji,
d/ naliczanie i odprowadzanie podatków i składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.
3. W zakresie prowadzenia spraw osobowych i organizacyjno-prawnych :
a/ prowadzenie spraw kadrowo-osobowych wraz z dokumentacją, z wyłączeniem spraw dotyczących dyrektorów szkół i przedszkola,
b/ prowadzenie bieżącej ewidencji czasu pracy dla celów płacowych,
c/ prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z wynagrodzeniami dla celów emerytalno - rentowych,
e/ gromadzenie aktów normatywnych z zakresu sprawoświaty,
f/ organizowanie przekazu informacji i materiałów informacyjnych,
4. W zakresie organizowania wypłat wynagrodzeń :
a/ przygotowywanie z dyrektorami szkół i przedszkola list płac,
b/ naliczanie wymaganych przepisami podatków i innych potrąceń od wynagrodzeń,
c/ prowadzenie wymaganych przepisami dokumentów związanych z wynagrodzeniami,
d/ dokonywanie wypłat wynagrodzeń.
5. W zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi i działkami nauczycielskimi :
a/ prowadzenie ewidencji nieruchomości,
b/ zawieranie umów najmu i dzierżawy z osobami wskazanymi przez Zarząd Gminy,
c/ wykonywanie obowiązków administratora w zakresie określonym przepisami prawa
- w stosunku do obiektów mieszkalnych przekazanych w zarząd.
6. W zakresie prowadzenia spraw socjalnych :
a/ nadzór nad prowadzeniem księgowości kasy zapomogowo-pożyczkowej,
b/ prowadzenie księgowości związanej z obsługą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 8.
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach współdziała z dyrektorami szkół i dyrektorem przedszkola w realizacji następujących zadań:
1. W zakresie organizacji i prowadzenia inwestycji oraz remontów obiektów oświatowych:
a/ organizowanie przeglądów technicznych obiektów oświatowych przekazanych w zarząd oraz prowadzenie ksiąg tych obiektów,
b/ planowanie w porozumieniu z dyrektorami placówek, remontów i inwestycji,
c/ zlecanie robót w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
d/ nadzór nad wykonywaniem remontów i inwestycji,
e/ przyjmowanie obiektów po wykonaniu remontów i inwestycji.
2. W zakresie organizacji i prowadzenia dowozu do szkół :
a/ organizowanie i prowadzenie dowozu dzieci do szkół,
b/ zawieranie umów z opiekunami i przewoźnikami.
3. W zakresie zaopatrzenia w opał, energię elektryczną, wodę, pomoce naukowe i środki czystości :
a/ planowanie, zakupy i dostarczanie opału,
b/ zawieranie umów o dostarczanie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz wywóz nieczystości i odpadów,
c/ planowanie środków finansowych na pomoce naukowe i środki czystości, ich zakup i dostarczanie do obsługiwanych placówek.
4. W zakresie napraw i konserwacji urządzeń i instalacji technicznych :
a/ organizowanie i nadzór nad prowadzeniem napraw i konserwacji urządzeń i instalacji technicznych,
b/ organizowanie i nadzór nad przeprowadzaniem specjalistycznych napraw i konserwacji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi środkami finansowymi.
5. W zakresie właściwych warunków bhp i p.poż.:
a/ zakup i dostarczanie pracownikom obsługiwanych placówek odzieży roboczej i ochronnej oraz innych środków przewidzianych w przepisach szczególnych,
b/ zaopatrzenie placówek w sprzęt i środki p.poż.
c/ organizowanie szkoleń bhp dla pracowników szkół i przedszkola,
d/ dokonywanie okresowych przeglądów obiektów pod kątem zabezpieczenia bhp i p.poż.
Rozdział 4.
Organizacja Zespołu Placówek Oświatowych, porządek wewnętrzny.
§ 9.
1. Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych kieruje dyrektor.
2. Ponadto w skład Zespołu wchodzą :
a/ główny księgowy,
b/ stanowiska pracy administracyjno-biurowej.
§ 10.
1. Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.
2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Wójt Gminy.
3. Dyrektor Zespołu w szczególności :
a/ jest kierownikiem zakładu pracy - dla pracowników Zespołu - w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
b/ jest kierownikiem jednostki budżetowej o nazwie “Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach”.
c/ odpowiada przed Zarządem Gminy za realizację zadań i zakresu działania ZOPO.
4. Główny księgowy ZOPO wykonuje obowiązki głównego księgowego jednostki budżetowej, określone w prawie budżetowym oraz prawie o prowadzeniu rachunkowości.
5. Pozostali pracownicy Zespołu wykonują obowiązki określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych przez Dyrektora ZOPO.
§ 11.
Przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych , pracownicy Zespołu zobowiązani są stosować przepisy instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.
Rozdział 5.
Mienie i gospodarka finansowa.
§ 12.
1. Mienie ZOPO jest wydzieloną częścią mienia Gminy Piecki.
W skład tego mienia wchodzą składniki mienia szkół, przedszkola i mienie jednostki budżetowej pod nazwą “Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach” - przekazane w zarząd.
2. Za stan i zabezpieczenie mienia ZOPO odpowiada jego dyrektor.
§ 13.
1. Mieniem ZOPO zarządza jednoosobowo Dyrektor na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd Gminy.
§ 14.
ZOPO jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, na podstawie rocznego planu finansowego.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.
§ 15.
1. Statut niniejszy wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Rady Gminy o jego uchwaleniu.
2. Zmiana postanowień Statutu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Tyberiusz Maksymow Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 11:21:08
Osoba, która odpowiada za treść: Tyberiusz Maksymow Data wprowadzenia do BIP 2008-12-12 11:21:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 11:23:14
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-05-29 13:51:47
Artykuł był wyświetlony: 2223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu