ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-14 08:15:45 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-14 08:16:59 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

BKR.271.8.2017
 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
1. ZAMAWIAJĄCY
GMINA PIECKI
REGON:510742758 NIP: 7422123183
z siedzibą - Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
tel. (89) 7422029, fax.: (89) 7422065
http://bip.piecki.com.pl/
e-mail:
Osoby do kontaktów: Anna Glazer-Obłoczyńska (89 742 22 54), Marek Hajko (89 742 11 66).
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt. 12, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Piecki oraz zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
3.2. RODZAJ ZAMÓWIENIA
Usługi
3.3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
3.3.1 Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni:
 1. wygrabienie liści z obszarów na terenie miejscowości Piecki o łącznej powierzchni 0,2905 ha oraz pozbycie się ich w sposób zgodny z przepisami prawa,
 2. koszenie trawy w okresie od maja do września na obszarach na terenie gminy Piecki o łącznej powierzchni 5,6044 ha, zapewniające utrzymanie trawy nie wyższej niż 15 cm,
 3. sprzątanie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych na terenie miejscowości Piecki – 2 razy w tygodniu,
 4. sprzątanie placów zabaw, chodników i terenów zieleni w miejscowości Piecki w zakresie obejmującym: czyszczenie i odchwaszczanie nawierzchni przy krawężnikach, zebranie odpadów z placów zabaw, powierzchniowe oczyszczanie terenu z odpadów wraz z ich wywiezieniem, usuwanie chwastów,
 5. cięcie żywopłotów z uprzątnięciem gałęzi na obszarach o łącznej powierzchni 601,1 m2 dwa razy w roku.
 6. Utrzymanie czystości i porządku na 41 przystankach autobusowych na terenie gminy Piecki w zakresie obejmującym: zebranie odpadów i opróżnianie koszy wraz z ich wywozem, wykoszenie terenu wokół przystanku dwa razy w roku, uprzątnięcie śniegu oraz dodatkowo na przystankach położonych w Pieckach: zamiatanie powierzchni przystanków oraz terenu otaczającego, przeciwdziałanie śliskości i oblodzeniom, zgrabianie liści wokół przystanków, usuwanie chwastów
3. Zarządzanie 5 czynnymi cmentarzami komunalnymi w zakresie obejmującym:
 1. utrzymanie czystości i porządku na terenach cmentarzy, w tym powierzchniowe oczyszczanie terenu, koszenie trawy, zgrabianie liści, wywóz zgrabionych liści i ich utylizacja zgodnie z przepisami prawa, wyposażenie cmentarzy w odpowiednią liczbę pojemników na odpady, zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.
 2. pielęgnacja drzew i krzewów oraz prowadzenie spraw związanych z ewentualnym ich usuwaniem;
 3. bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń cmentarnych tj. ogrodzeń, ujęć wody, tablic ogłoszeń itp.;
 4. prowadzenie ksiąg cmentarnych;
 5. przyjmowanie wniosków o zezwolenie na pochówek i wydawanie zezwoleń na pochówek;
 6. przydzielanie wnioskodawcom miejsc grzebalnych – zgodnie z istniejącymi planami zagospodarowania cmentarzy lub w przypadku ich braku – jako kontynuację istniejącego układu grobów,
 7. wytyczanie w terenie miejsc pod przydzielone groby i ich oznaczanie do czasu pochówku,
 8. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pochówków i ekshumacji oraz nad prawidłowym prowadzeniem prac ziemnych, budowlanych i kamieniarskich,
 9. przeprowadzanie procedury likwidacji grobów,
 10. pobieranie opłat za miejsca na cmentarzu.
4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie dwóch nieczynnych cmentarzy komunalnych: w Nawiadach oraz w Pieckach w zakresie obejmującym: koszenie trawy dwa razy w roku (wiosną i jesienią), zgrabianie liści jeden raz w roku (jesienią) oraz wywóz zgrabionych liści i ich utylizacja zgodnie z przepisami prawa, wyposażenie cmentarzy w odpowiednią liczbę pojemników na odpady, zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.
3.3.2 Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
CPV 98.00.00.00-3 – inne usługi komunalne, socjalne i osobiste,
90.00.00.00-7 – usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/ sprzątania i usługi ekologiczne
77.00.00.00-0 – usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Wartość bez VAT: 133 726,77 zł
4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
NIP 7422248281 REGON 281561396
z siedzibą - ul. Polna 3A, 11-710 Piecki
5. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
5.1. PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
5.2. UZASADNIENIE WYBORU TRYBU
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
Warunki powyższe są spełnione w przypadku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Pieckach.
Spółka ZGKiM została powołana w 2013 r. głównie w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług komunalnych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego. Do tego rodzaju usług należą w szczególności utrzymanie czystości i porządku oraz zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
Ponadto, ZGKiM był dotychczasowym wykonawcą usługi, zna specyfikę zamówienia oraz teren gminy Piecki, ma opracowany plan prac oraz ich szczegółową kalkulację, a zatem jest gotowy do realizacji zamówienia.
W świetle powyższego należy stwierdzić, że udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych jest uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
6. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY
Data rozpoczęcia realizacji zadania: 01.01.2018 r.
Data zakończenia realizacji zadania: 31.12.2018 r.
7. INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.12.2017 r. pod numerem: 500074775-N-2017.
 
Wójt            
(-) Agnieszka Kurczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Glazer-Obłoczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-12-14 08:14:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Glazer-Obłoczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-14 08:15:45
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-12-14 08:16:59
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 11:13:25
Artykuł był wyświetlony: 332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu