ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wieczory z Paszportem w 2014r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-12 13:28:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo
uprzejmie przypominam, że dziś 12 marca 2014r. kolejny już Wieczór z Paszportem. Klientów Oddziału Paszportów obsługiwać będziemy w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przy ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 oraz w Elblągu w Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1/3.
Zainteresowanych złożeniem wniosku paszportowego jak również odbiorem gotowego paszportu zapraszamy w godzinach 7.45 – 20.00.
Podczas składania wniosków paszportowych istnieje możliwość dokonania opłaty paszportowej kartą płatniczą bezpośrednio na stanowisku pracy w Elblągu, natomiast w Olsztynie w kasie Urzędu gotówką lub kartą.
Na terenie obiektów świadczone są usługi fotograficzne.

Kolejne Wieczory z Paszportem w 2014r. odbędą się:
 • 9 kwietnia 2014 r.
 • 14 maja 2014 r.
 • 11 czerwca 2014 r.
 • 9 lipca 2014 r.
 • 13 sierpnia 2014 r.
 • 10 września 2014 r.
 • 8 października 2014 r.
 • 12 listopada 2014 r.
 • 10 grudnia 2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Bongarc Data wytworzenia informacji: 2014-03-12 13:28:41
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Bongarc Data wprowadzenia do BIP 2014-03-12 13:28:41
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2014-03-12 13:29:45
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2014-03-12 13:29:44
Artykuł był wyświetlony: 20768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PIECKI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-17 15:32:08

Konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Piecki w roku 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-17 15:27:05

Ogłoszenie Wójta Gminy Piecki o zebraniu wiejskim sołectwa GOLEŃ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-03 09:52:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
W Ó J T A     G M I N Y    P I E C K I

Na podstawie zarządzenia Nr134/2013 Wójta Gminy Piecki z dnia 26.11.2013r. podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 06 grudnia 2013 r (piątek)

w miejscowości Goleń 6/3

o godzinie 20.00, drugi termin o godzinie 20.30
odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE
sołectwa Goleń
Porządek dzienny zebrania :

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum, poinformowanie o jego celu i przyczynie oraz uchwalenie porządku dziennego,
2. Przedstawienie treści zawiadomienia złożonego przez dotychczasowego sołtysa o jego rezygnacji z dalszego pełnieni tej funkcji,
3. Przeprowadzenie glosowania w sprawi przyjęcia zgłoszonej rezygnacji z funkcji- przyjecie uchwały w sprawie odwołana.
4. Powołanie komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa,
5. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do funkcji Sołtysa ( zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym oraz statutu Samorządu Mieszkańców Wsi),
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie i ogłoszenie wyników glosowania oraz sporządzenie protokołu z wyników wyborów (protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej i przewodniczący zebrania. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę  głosów),
6. Przyjecie uchwały stwierdzającej wybór Sołtysa (głosowanie jawne)
7. Dyskusja, wolne wnioski.
8. Zamkniecie zebrania
WÓJT                
/-/ AGNIESZKA KURCZEWSKA
ZAPRASZA SIĘ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DO UDZIAŁU
W ZEBRANIU.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Boruch Data wytworzenia informacji: 2013-12-03 09:52:27
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Boruch Data wprowadzenia do BIP 2013-12-03 09:52:27
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2013-12-03 09:53:17
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2013-12-05 07:33:11
Artykuł był wyświetlony: 11799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Piecki o zebraniu wiejskim sołectwa GOLEŃ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-16 13:36:37

Apel do mieszkańców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-31 13:07:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z problemami związanymi z odbiorem śmieci od niektórych mieszkańców Gminy Piecki przez Firmę REMONDIS Mrągowo Spółka z o.o. ul. Lubelska 5,11-700Mrągowo
APELUJEMY DO!!!
Wszystkich właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości zabudowanych o obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu i należytym utrzymaniu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Przypominamy, iż każdy właściciel nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym ma obowiązek oznaczenia nieruchomości na własny koszt, w ciągu 30 dni od nadania przez gminę numeru porządkowego dla jego nieruchomości. Gmina, na terenie której położona jest nieruchomość, nie zwraca pieniędzy za tego typu wydatek. Nowa ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010r. nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych posesji. Zgodnie z jej zapisami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy porządkowej, na której, oprócz numeru porządkowego, musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic, nazwa miejscowości. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu.
Za niedostosowanie się do tych przepisów grożą mandaty karne.
Art. 64. § 1. Kodeksu Wykroczeń mówi :  Kto, będąc właścicielem, administratorem, użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych.
Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości przede wszystkim służy interesom odpowiednich służb wykonujących czynności służbowe bądź usługi z zakresu użyteczności publicznej ( np. pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, itd.)
Wójt Gminy         
/ - / Agnieszka Kurczewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Krzemińska Data wytworzenia informacji: 2013-07-31 13:07:09
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Krzemińska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-31 13:07:09
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2013-07-31 13:08:36
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2013-07-31 13:16:41
Artykuł był wyświetlony: 10234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu marki "Autosan"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-25 13:45:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY PIECKI
OGŁASZA

Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu marki „ Autosan”.
Przedmiot sprzedaży:

● Marka - AUTOSAN
● Wersja -41S „KLEKS”
● Model pojazdu – H9.21 12,5t
● Nr rejestracyjny NMR H 289.
● Data pierwszej rejestracji – 08.08.2001 r.
● Przebieg km - 359693 km
● Numer silnika 268301, nr VIN SUASW3AAP1SO21909
● Liczba miejsc 52 + 1
● Badanie techniczne ważne do 24.07.2013 r.
Cena wywoławcza:
netto 21 500 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych)

Wadium – 2150 zł.
Przetarg ofertowy odbędzie się dnia 06.08.2013 o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Pieckach – sala nr 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty i wpłacenie wadium w wysokości 2150 zł (słownie : dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych).
z dopiskiem „ Przetarg – sprzedaż autobusu Autosan ”, do dnia 06.08.2013 r,
do godz. 9:00, na konto w Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Piecki 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005.
Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się ze stanem technicznym autobusu marki Autosan – GIMBUS, który znajduje się na parkingu Rejonie Dróg w Pieckach, ul. Zwycięstwa 19.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz jego przedmiot można uzyskać Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, ul. Zwycięstwa 23, tel. 897421015.
Wadium :
- stanowić będzie zabezpieczenie podpisania umowy,
- przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli oferent , który wygrał uchyla się od zawarcia umowy,
- złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi,
- złożone przez nabywcę zostanie zachowane na poczet ceny nabycia.
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
” Oferta na zakup autobusu Autosan” do dnia 06.08.2013. do godz. 10:00
w pokoju nr 7 – sekretariat Urzędu Gminy w Pieckach, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki.
Nabywcą autobusu zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia spośród osób biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej,

Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.
Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w obecności Komisji Przetargowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia składania ofert.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu przetargu- nie później niż 14 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu / wzór umowy – załącznik nr 2/.


Załączniki :

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Maksymow Data wytworzenia informacji: 2013-07-25 13:45:53
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Maksymow Data wprowadzenia do BIP 2013-07-25 13:45:53
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2013-07-25 14:10:31
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2013-08-07 19:35:39
Artykuł był wyświetlony: 8374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Meldunki - zmiany

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-29 09:58:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będziemy mogli załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie.
Od Nowego Roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie będziemy  podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji  ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostaną niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Zgodnie  z nowymi przepisami nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.
Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku, nie będzie obowiązku podawania  informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki  wojskowej. Zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy
obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna. Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie
wydłużony do 30 dni.
Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych  w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie będzie także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Bongarc Data wytworzenia informacji: 2013-01-29 09:58:43
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Bongarc Data wprowadzenia do BIP 2013-01-29 09:58:43
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2013-01-29 09:59:11
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2013-05-17 11:40:07
Artykuł był wyświetlony: 11326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań własnych Gminy Piecki w roku 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-14 14:56:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Piecki informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Pieckach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.piecki.com.pl/, zostało zamieszczone ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań własnych Gminy Piecki w roku 2013 w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Termin składania ofert przez podmioty uprawnione upływa w dniu 5 lutego 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 lutego 2013r.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Piecki w 2013 r. wynosi 37 000 zł.

Bliższych informacji udziela komórka ds. pozyskiwania środków i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Pieckach, pok. 12, tel. 89/742 19 62.

Wójt Gminy Piecki

działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
i Uchwały XXX/122/12 Rady Gminy w Pieckach z 29 grudnia 2012 r. w sprawie : przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013 oraz Uchwały XXXI/124/13 Rady Gminy Piecki z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2013 rok,

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań własnych Gminy Piecki w roku 2013:
I. Rodzaj zadań:
Rozwijanie kultury fizycznej i sportu

Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych sportów masowych, gier zespołowych, tenisa stołowego, ziemnego, kajakarstwa i żeglarstwa, kolarstwa, sztuk walki oraz bilard, pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa i żeglarstwa, kolarstwa oraz sztuk walki.
Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje:
- prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Piecki,
-organizowanie zajęć, treningów, zawodów oraz imprez sportowo – rekreacyjnych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych,
- umożliwianie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w zawodach
- organizowanie zajęć, treningów, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Piecki z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych,
- umożliwianie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych na wyjazdach,
- kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Termin realizacji zadań: marzec – grudzień 2013 r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 2013 r.:
do 37 000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań w roku 2012:
do 37 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania:
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terenem działania jest Gmina Piecki.
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę, która powinna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- deklarację o zamiarze odpłatnego i nieodpłatnego wykonania zadania.
3. Do oferty należy dołączyć załączniki:
- kopia aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji z potwierdzeniem zgodności
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, inny niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów).
- załączniki powinny być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
4. Dopuszcza się składanie oferty częściowej.
5. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego oferenta na realizację jednego zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu, zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego, określającego reguły partnerstwa oraz jednoznacznie określającego wiodącą rolę jednego podmiotu odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczanie.
8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania oferent jest zobowiązany do wprowadzenia korekty kosztorysu projektu
9. Dotacje nie mogą być udzielane na :
a) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
d) budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów, itp.
e) najem lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów (chyba, że wynika to bezpośrednio
z realizacji zadania),
f) prace remontowo-budowlane,
g) zadania inwestycyjne,
h) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
i) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
j) podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
k) koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych,
l) działalność statutową, niezwiązaną z realizowanym zadaniem.
10. Dotacja może być udzielona m.in. na :
a) wynagrodzenie osób realizujących zadanie, w wysokości nie przekraczającej 50 % wartości projektu,
b) promocję realizowanego zadania - plakaty, ulotki, zaproszenia, banery, ogłoszenia, itp.,
c) zakup drobnego sprzętu do realizacji zadania, wynikający ze specyfiki realizowanego zadania.
11. Koszty materiałów biurowych, piśmienniczych, usług pocztowych, internetowych, opłat za media oraz sprzątanie pomieszczeń, amortyzacja nie mogą przekroczyć 5 % całości kosztu realizacji zadania.
12. WYMAGANY JEST MINIMUM 10 % FINANSOWY WKŁAD WŁASNY PODMIOTU, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA.
Wkład własny finansowy podmiotu tworzą wyłącznie środki finansowe.
Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenie wolontariuszy, zasoby rzeczowe) jest wkładem rzeczowym i powinien być uwzględniony w części IV oferty.
13. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Piecki a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa. Nie dopuszcza się rozliczania wydatków poniesionych przed terminem zawarcia umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w 2013 roku w terminie wskazanym w umowie.

2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by swoim zasięgiem objąć maksymalna liczbę mieszkańców gminy Piecki, w zależności od rodzaju realizowanego zadania.

3. Zadanie winno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy, zgodnie
z warunkami określonymi w ofercie i w umowie.

IV. Termin i warunki składania ofert:
1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2013 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2013” w sekretariacie Urzędu Gminy w Pieckach, ul. Zwycięstwa 34, 11 – 710 Piecki, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu.
2. Formularze ofert dostępne są w komórce ds. pozyskiwania środków i współpracy
z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Pieckach, pok. 12, tel. 89/742 19 62 oraz na stronie internetowej: www.bip.piecki.com.pl/
3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – powinny złożyć każdą ofertę odrębnie oraz jeden komplet załączników.
4. Oferty niezgodne ze wzorem (stanowiącym załącznik nr 2) lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty.
6. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi
do dnia 12 lutego 2013 r.
2. Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Piecki. Dokonując wyboru ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę
w szczególności:
a) kompletność oferty,
b) zgodność projektu z priorytetami zadania,
c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych
i finansowych środków własnych podmiotu albo pozyskanych z innych źródeł,
d) możliwość realizacji zadania przez podmiot,
e) wysokość środków publicznych,
f) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem terminowości i rzetelności ich realizacji oraz sposobu otrzymanych na ten cel środków,
g) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Piecki i przewidzianą liczbę odbiorców.
3. Przy ocenie ofert, każdy z członków komisji przyznaje punkty wg indywidualnej karty oceny projektu, będącej jednym z załączników do Zarządzenia nr 7/2013 Wójta Gminy Piecki z dnia 14 stycznia 2013 r. Końcową oceną oferty jest suma punktów (maksymalnie 80 punktów) za wszystkie kryteria wszystkich członków komisji, uczestniczących w ocenie.
4. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Piecki,
po uzyskaniu opinii komisji opiniującej. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
5. Od decyzji wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji, nie stosuje się trybu odwołania.
6. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.
7. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań na które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Pieckach i umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pieckach.

WZÓR OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
INDYWIDUALNA KARTA OCENY PROJEKTU

Protokół z komisji konkursowej z 12 lutego 2013 r.

Z posiedzenia Komisji Konkursowej działającej na podstawie Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. Wójta Gminy Piecki w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Piecki w roku 2013 w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Komisja Konkursowa w składzie:
1. Pan Grzegorz Maksymow – Przewodniczący Komisji
2. Pan Hubert Sadownikow – Członek Komisji
3. Pan Tomasz Jasionowicz – Członek Komisji
4. Pan Marcin Federowicz - Członek Komisji

stwierdza, iż zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie w przewidzianym terminie tj. do dnia 05 lutego 2013 r. wpłynęło ogółem 6 ofert:

1 oferta – Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, na działanie: „III krutyński Bieg Niepodległościowy – wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie” na kwotę 1050 zł.

2 oferta – Stowarzyszenie Miłośników Sportu „Old boys” Piecki na działanie: „VI – VIII Międzyzakładowe turnieje piłki nożnej Międzygminny turniej piłki nożnej U – 35 Oldboy Gminny młodzieżowy turniej piłki nożnej grupy 10 – 13 lat” na kwotę 2100 zł.

3 oferta – Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” Baranowo na działanie: Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Piecki” na kwotę 2700 zł.

4 oferta ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska HUFIEC MRĄGOWO na działanie: „Kształtowanie umiejętności Spędzania wolnego czasu oraz promowanie zdrowego stylu życia” na kwotę 2460 zł.

5 oferta Ochotnicza Straż Pożarna w Nawiadach na działanie: „XII Turniej Piłkarski Drużyn OSP Gminy Piecki” na kwotę 2380 zł.

6 oferta Klub Sportowy „Żagiel” Piecki na działanie: „Piłka nożna dla każdego” na kwotę 20 177zł .

Kwota dofinansowania z wszystkich ofert 30 867 zł.
Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Piecki w roku 2013 wynosi 37 000 zł.

Wszystkie oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05.02.2013 r.
Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokonała Komisja Konkursowa
w dniu 12.02.2013 r.
Komisja konkursowa uznała jednogłośnie, że oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” Baranowo nie spełnia wymagań konkursu, ponieważ działalność planowana w ofercie nie odnosi się do terenu Gminy Piecki.

Komisja proponuję następujący podział dofinansowania oraz zwraca uwagę na potrzebę uzupełnienia/zaktualizowania ofert.
 
Lp.
 
Nazwa organizacji
 
Punkty przyznane danej ofercie wg karty oceny projektu
 
Kwota dofinansowania
 
Uwagi do złożonych ofert
1
 
OSP Krutyń
 
 
209
 
 
1050 zł
 
Brak uwag
2
 
Stowarzyszenie Miłośników Sportu „Old boys” Piecki
 
 
243
 
2100 zł
 
Brak uwag
3
 
ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska HUFIEC MRĄGOWO
 
 
 
182
 
2460 zł
 
Brak uwag
4
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Nawiadach
 
 
195
 
 
2000 zł
 
- zaktualizowanie kalkulacji przewidywanych kosztów zgodnie z poziomem przyznanej dotacji
- uzupełnienie odpisu z KRS
5
 
Klub Sportowy „Żagiel” Piecki
 
 
260
 
20000 zł
 
- zaktualizowanie kalkulacji przewidywanych kosztów zgodnie z poziomem przyznanej dotacji
- uzupełnienie wpisu do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń
 razem
      27610 zł
 
Sporządziła:
Edyta Rolka
Piecki 12.02.2013 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Rolka Data wytworzenia informacji: 2013-01-14 14:56:45
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Rolka Data wprowadzenia do BIP 2013-01-14 14:56:45
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2013-01-14 14:56:52
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2013-02-18 14:19:06
Artykuł był wyświetlony: 12440 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu