ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BKR.6733.1.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-09 14:43:16 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-09 14:43:24 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr - brak tytułu

BKR.6733.1.2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta Gminy Piecki
z dnia 09 marca 2018 roku
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
podaje się do publicznej wiadomości
 
że zgodnie z art. 98 §1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 09.03.2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego znak: BKR.6733.1.2018 wszczętego dnia 11.01.2018 r. na wniosek (z dnia 11.01.2018 r.) Gminy Piecki z siedzibą: ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, w imieniu i na rzecz której działa Pan Roman Szczepan, reprezentujący firmę Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41, 11-700 Mrągowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie wraz z rozbudową ul. Rolnej w Pieckach i jej przedłużenie w kierunku Kościoła obejmujące: budowę kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika odparowującego (alternatywnie odprowadzenie wód do gruntu z wykonaniem retencji wgłębnej), budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kabli energetycznych oraz teletechnicznych, wycinkę drzew i krzewów, na terenie działek o nr ew.: 644/2, 672, 203/12, 673, 676/1, 196/2, 1170, 217/7, 678, 217/6, 643/40, 217/5, 203/9, 201/10, 199/1, 643/39 w m. Piecki obręb Piecki gmina Piecki.
Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Piecki (pok. Nr 20, tel. 89 742 22 54).
 
                 z up. Wójta
  Kierownik Referatu Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
                 Marek Hajko
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu