ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BKR.6730.22.2016 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz budową przyłączy wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na działce nr 61/4, obręb Jakubowo, gmina Piecki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-14 12:00:10 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-14 12:00:45 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr - brak tytułu

BKR.6730.22.2016
OBWIESZCZENIE
 
z dnia 14 marca 2018 r.
 
Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2017.1405 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”,
 
WÓJT GMINY PIECKI
 
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz budową przyłączy wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na działce nr 61/4, obręb Jakubowo, gmina Piecki
 
  1. Postępowanie zostało wszczęte dnia 24 sierpnia 2016r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie -postanowienie znak WOPN-OON.43.08.050.2016.AB.AKR.2 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008 ww. przedsięwzięcia.
  2. Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone jest na podstawie przepisów Działu V Rozdziału 5 „ustawy”, w ramach postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz budową przyłączy wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na działce o nr ew. 61/4 w obrębie Jakubowo, gmina Piecki.
  3. Organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest Wójt Gminy Piecki.
  4. Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
  5. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy (m.in. raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000), która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Piecki , pokój nr 1.
  6. Każdy ma prawo zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. Miejsce składania uwag i wniosków - Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki pok. nr 7 (kancelaria). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
  7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/ Bożena Wołkowicz
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu