W sprawie przyjęcia „Programu opieki... - Akty prawne - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLVII/289/18

Szczegóły informacji

XLVII/289/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVII

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-26

Tytuł aktu:

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piecki na 2018 rok”.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1840 z późn. zm.)

Treść:

UCHWAŁA Nr XLVII/289/18
RADY GMINY PIECKI
z dnia 26 marca 2018 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piecki na 2018 rok”.
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1840 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piecki na 2018 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/289/18
Rady Gminy Piecki
z dnia 26 marca 2018 r.
 
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Piecki na 2018 rok
 
 
Rozdział I
Cele i zadania Programu
 
§ 1. Cele Programu:
 1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm.),
 2. zapobieganie bezdomności zwierząt,
 3. zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt,
 4. edukacja mieszkańców Gminy Piecki w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
 5. propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów.
 
§ 2. W ramach Programu Gmina Piecki realizuje następujące zadania:
 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 3. odławianie bezdomnych zwierząt,
 4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 6. usypianie ślepych miotów,
 7. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym,
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 9. działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
 
§ 3. Wykonawcami Programu są:
 1. Gmina Piecki,
 2. Urząd Gminy Piecki w zakresie koordynowania zadań realizowanych w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 3. organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
 4. dzierżawcy obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Piecki.
 
Rozdział II
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt
 
§ 4. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały.
 
§ 5. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Urząd Gminy, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.
 
2. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, Urząd Gminy podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.
 
§ 6. Odłowione bezdomne zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Mój dom” w Bagienicach Małych 45a, 11-700 Mrągowo, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Piecki.
 
Rozdział III
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
 
§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:
 1. ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,
 2. zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, którzy zarejestrowani są przez Urząd Gminy,
 3. kontrolowanie populacji kotów wolno żyjących poprzez prowadzenie przy współudziale społecznych opiekunów sterylizacji lub kastracji zwierząt,
 4. szczepienia.
 
Rozdział IV
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
 
§ 8. 1. Gmina Piecki realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na podstawie zawartej umowy na zasadach ogólnie ustalonych.
 
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być przeprowadzone przez lekarza weterynarii.
 
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
 
 
Rozdział V
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
 
§ 9. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
 1. prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy tj. stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
 2. prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami,
 3. promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.
 
Rozdział VI
Usypianie ślepych miotów
 
§ 10. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych lub posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy.
 
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
 1. uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli,
 2. zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza w oparciu o umowę zawartą z Gminą lekarz weterynarii, w przypadku ślepych miotów urodzonych w schronisku zabieg uśpienia przeprowadza lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku,
 3. właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu,
 4. Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w ppkt b, na podstawie wystawionego rachunku (faktury), do którego dołączone będą oświadczenia, o których mowa w ppkt. c.
 
Rozdział VII
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
 
§ 11. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się właściciela gospodarstwa rolnego Pana Tadeusza Załęskiego ul. Krzywa 13b, 11-710 Piecki jako osoby, która wyraziła gotowość przyjęcia zwierząt.
 
Rozdział VIII
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
 
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zostało zlecone lekarzowi weterynarii Panu Ryszardowi Pieńkowskiemu – Gabinet Weterynaryjny „OiS” ul. Zwycięstwa 37/3, 11-710 Piecki zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt dzikich (wolno żyjących).
 
Rozdział IX
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
 
§ 13. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych.
 
Rozdział X
Finansowanie Programu
 
§ 14. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy w wysokości 124.100,00 zł.
 
2. Środki te wydatkowane będą następująco:
 1. schronisko dla bezdomnych zwierząt – 120.000,00 zł
 2. sterylizacja i kastracja oraz szczepienia kotów wolno żyjących – 1.500,00 zł
 3. zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 2.000,00 zł
 4. opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 600,00 zł.
 
3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację podmiotowego Programu w trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust. 1 będą niewystarczające.
 
4. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela, albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-04-04 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 11:03:29
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 11:05:09
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 11:05:09
Artykuł był wyświetlony: 118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu