ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLVII/296/18

Szczegóły informacji

XLVII/296/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVII

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-26

Tytuł aktu:

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem pasa drogowego dróg gminnych, utrzymaniem i ochroną dróg.

Traci moc:

XXI/92/04

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)

Treść:

UCHWAŁA Nr XLVII/296/18
RADY GMINY PIECKI
z dnia 26 marca 2018 r.
 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem pasa drogowego dróg gminnych, utrzymaniem i ochroną dróg.
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Piecki, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
 
2. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Piecki, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:
 1. prowadzenia w pasie drogowym robót dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”.
 
3. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, budowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.
 
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
 1. jezdni do 50% szerokości – 6,00 zł,
 2. jezdni powyżej 50% szerokości – 8,00 zł,
 3. chodników, placów, ścieżek rowerowych, zatok postojowych – 6,00 zł,
 4. poboczy, rowów, zieleni przydrożnej – 4,00 zł.
 
2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
 1. regionalna sieć szerokopasmowa – 15,00 zł,
 2. urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 25,00 zł,
 3. pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w pkt. 1 i 2 – 100,00 zł.
 
3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy:
 1. obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi: 0,50 zł,
 2. reklamy: 1,50 zł.
 
4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni na:
 1. sezonowe stoiska handlowe i gastronomiczne – 5,00 zł,
 2. miejsca postojowe – 5,00 zł,
 3. rusztowania – 3,00 zł,
 4. pozostałe – 1,00 zł.
 
5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
 1. jezdni do 50% szerokości – 0,05 zł,
 2. jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia – 0,08 zł,
 3. pozostałych elementów pasa drogowego – 0,04 zł.
 
6. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 ustala się roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w zależności od lokalizacji urządzenia:
 1. w poprzek drogi – 5,00 zł,
 2. wzdłuż drogi:
a) w jezdni: 1,50 zł,
b) poza jezdnią – 0,50 zł.
 
7. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego w wysokości 0,04 zł.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXI/92/04 Rady Gminy Piecki z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 159 poz. 1981 z 18 listopada 2004 r.).
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-04-04 11:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 11:32:49
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 11:33:41
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 11:33:41
Artykuł był wyświetlony: 90 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu