ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLVIII/304/18

Szczegóły informacji

XLVIII/304/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVIII

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-26

Tytuł aktu:

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie:

art. 6 lit. „r” ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie

Treść:

UCHWAŁA Nr XLVIII/304/18
RADY GMINY PIECKI
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 
       Na podstawie art. 6 lit. „r” ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie – Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje
 
§ 1. Określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz odpady ulegające biodegradacji zebrane w sposób selektywny;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony zebrane w sposób selektywny;
4) odpady paleniskowe, powstające w wyniku użytkowania domowych instalacji grzewczych, zebrane w sposób selektywny;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
 
2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Piecki finansuje koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.
 
3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki, traktowane są jako odpady zmieszane.
 
§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z częstotliwością wynikającą z pojemności pojemnika (worka) na odpady i wymaganiami sanitarnymi, zgodną z Rozdziałem 4 § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki:
 
 
Rodzaj odpadu
 
Nieruchomości mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej
 
Nieruchomości mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez cześć roku
Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
komunalne odpady zmieszane
minimum raz na 2 tygodnie
co najmniej raz w tygodniu
w okresie od 1 maja do 30 września minimum raz na 2 tygodnie;
w pozostałym okresie roku – w zależności od potrzeb i warunków sanitarno – porządkowych
minimum raz na 2 tygodnie
papier i tektura
co najmniej 1 raz w miesiącu
w okresie od 1 maja do 30 września minimum 1 raz w miesiącu;
w pozostałym okresie roku – w zależności od potrzeb i warunków sanitarno – porządkowych
co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb
szkło
co najmniej 1 raz w miesiącu
w okresie od 1 maja do 30 września minimum 1 raz w miesiącu;
w pozostałym okresie roku – w zależności od potrzeb i warunków sanitarno – porządkowych
co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
co najmniej 1 raz w miesiącu
w okresie od 1 maja do 30 września minimum 1 raz
w miesiącu;
w pozostałym okresie roku – w zależności od potrzeb i warunków sanitarno – porządkowych
co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony
co najmniej raz na pół roku
co najmniej raz w roku
co najmniej raz na pół roku
odpady ulegające biodegradacji
co najmniej 1 raz w miesiącu
w okresie od 1 maja do 30 września minimum 1 raz w miesiącu;
w pozostałym okresie roku – w zależności od potrzeb i warunków sanitarno – porządkowych
co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb
odpady paleniskowe
od 1 października do 30 kwietnia – co najmniej 1 raz w miesiącu;
od 1 maja do 30 września z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno - porządkowych
z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno - porządkowych
od 1 października do 30 kwietnia – co najmniej 1 raz w miesiącu,
od 1 maja do 30 września z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno - porządkowych
przeterminowane leki, i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory
wg bieżących potrzeb (za każdym razem, gdy zaistnieje potrzeba)
 
2. W zabudowie zagrodowej dopuszcza się pozbywanie komunalnych odpadów zmieszanych z częstotliwością 1 raz na miesiąc w przypadku, gdy ilość powstających odpadów tego rodzaju jest mniejsza aniżeli minimalna ilość przypadająca na mieszkańca określona w § 6 ust. 5 cyt. Regulaminu.
 
§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Piecki zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych umieszczonym na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.
 
§ 5. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określonym dalej jako PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne powstające na nieruchomościach z terenu Gminy Piecki:
 1. odpady z papieru i tektury,
 2. odpady szklane,
 3. odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe i metale,
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. popioły paleniskowe,
 8. odpady budowlane stanowiące odpady komunalne,
 9. przeterminowane leki i chemikalia,
 10. zużyte baterie i akumulatory, żarówki i świetlówki,
 11. zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/rok.
2. Zużyte baterie przyjmowane są również w placówkach oświatowych na terenie gminy Piecki.
3. Przeterminowane leki przyjmowane są również w punktach aptecznych i zakładach opieki zdrowotnej.
4. W PSZOK odpady przyjmowane są w godzinach jego otwarcia na zasadach określonych w regulaminie PSZOK.
5. PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje wyłącznie te odpady, które zostały dostarczone do punktu przez ich wytwórców.
§ 6. 1. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK dokonywane są w Urzędzie Gminy Piecki na stanowisko ds. obsługi finansowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na stanowisko ds. gospodarowania odpadami i utrzymania czystości i porządku w gminie:
a) telefonicznie,
b) pisemnie,
c) osobiście.
 
2. Realizacja zgłoszeń nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.
 
§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/132/16 Rady Gminy Piecki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2016 r. poz. 3166) oraz Uchwała Nr XXXVIII/226/17 Rady Gminy Piecki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/16 Rady Gminy Piecki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2017 r. poz. 2747).
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 r.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 10:22:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 10:24:00
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 10:24:07
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 10:24:07
Artykuł był wyświetlony: 149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu