Sekretarz Gminy Piecki - Szczegóły ogłoszenia - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OK.210.6.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarz Gminy Piecki

Miejsce pracy: Piecki

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-08-02

Ogłoszono dnia: 2018-08-02 przez Agnieszka Końpa

Termin składania dokumentów: 2018-08-17 15:00:00

Nr ogłoszenia: OK.210.6.2018

Zlecający: Wójt Gminy Piecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • spełnianie wymogów określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.1260);
 • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku prawo lub administracja;
 • co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U.z 2018 r. poz.1260), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 wspomnianej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
b. Wymagania dodatkowe:
 
 • preferowane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • komunikatywność, uprzejmość, opanowanie, odporność na stres, wytrwałość, staranność, kreatywność;
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 • umiejętność opracowywania aktów prawnych;
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • podstawowe zadania wynikające z regulaminu organizacyjnego Urzędu;
 • organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez pracowników, nadzór nad przepływem informacji publicznych oraz warunkami pracy;
 • dokonywanie oceny okresowej pracy podległych pracowników;
 • nadzorowanie przestrzegania sprawnego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń i informacji o charakterze publicznym, nadzór nad ewidencją uchwał i zarządzeń;
 • wdrażanie uchwał Rady i nadzór nad ich wykonaniem, zapewnienie obsługi prawnej urzędu;
 • koordynowanie i nadzór nad organizacją spraw związanych z wyborami, referendami, spisami powszechnymi itp.;
 • pełnienie funkcji pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • wymiar czasu pracy : 1 etat;
 • umowa na czas określony; od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 lipca 2019 roku;
 • miejsce pracy: Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34;
 • rodzaj pracy/ warunki: stanowisko decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym
 • warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz.936) i Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Piecki.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • list motywacyjny – podpisany własnoręcznie;
 • życiorys - Curriculum Vitae - podpisane własnoręcznie;
 • kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, posiadane kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska oraz doświadczenie zawodowe;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku urzędniczym;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Piecki danych osobowych kandydata w celach niezbędnych do realizacji procesu naboru, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku w Biuletynie Informacji Publicznej;
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-17 15:00:00
b. Sposób:
 
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Piecki (pokój nr 7) ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Pieckach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Piecki ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00. (decyduje data wpływu do Urzędu);
 • Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane; 
c. Miejsce:
 Urząd Gminy Piecki (pokój nr 7) ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki

VII. Informacje dodatkowe:

Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Piecki. Kandydaci, którzy przejdą wstępną selekcję, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego. Informacje o przebiegu naboru, a także o jego rozstrzygnięciu, zostaną  upowszechnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.piecki.com.pl. W przypadku zatrudnienia kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest złożyć:
- oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw, świadectw pracy, zaświadczeń,
- zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego,
- zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym
wskazanym w ogłoszeniu o naborze z adnotacją możliwości pracy z komputerem. Wszystkie dokumenty po zakończeniu naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Piecki pod nr tel. 89 7422258.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Końpa Data wytworzenia informacji: 2018-08-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Końpa Data wprowadzenia do BIP 2018-08-02 11:56:17
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-08-02 11:59:04
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 11:59:04
Artykuł był wyświetlony: 169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu