ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Szczegóły informacji

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Piecki

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-10-13 10:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-10-13 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-03 przez Marek Hajko

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na realizację usługi
 
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 
Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony
Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą 30000€, nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.).
Zastosowanie mają procedury przewidziane w obowiązującym Regulaminie udzielania zamówień publicznych z uwzględnienie wytycznych instytucji przekazującej środki UE w ramach PROW 2014-2020.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, „Gospodarka wodno-ściekowa”.
 
 1. ZAMAWIAJĄCY
GMINA PIECKI 11-710 Piecki ul. Zwycięstwa 34
NIP: 7422123183 REGON: 510742758
Tel: (89) 742 20 29, Fax: (89) 742 20 65
e- mail: gmina@piecki.com.pl
strona internetowa: bip.piecki.com.pl
godziny pracy: poniedziałek 800 - 1600 , wtorek - piątek 715 - 1515
 
II. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
III. KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem www.bip.piecki.com.pl
 
Oferty należy przesyłać:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres złożenia oferty:
Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki pok. nr 7 (kancelaria).
 
IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego polegającej na nadzorze w rozumieniu prawa budowlanego , organizacji, koordynacji i rozliczeniu wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym, na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej (tłocznej) wraz z przepompownią ścieków Machary (PGR) – Goleń – Czaszkowo.
 
 
V. Rodzaj zamówienia: usługa
VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII Główny kod CPV: 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego.
VIII. Termin realizacji zamówienia
Rozpoczęcie - w dniu podpisania umów.
Zakończenie – w dniu rozliczenia zadania objętego nadzorem.
 
Dla robót budowlanych objętych nadzorem:
 • Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 06.10.2017 r., a okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Zamawiający wyznaczył wymagany termin wykonania zamówienia na 230 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy, z możliwością jego skrócenia co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert.
 • Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
 • Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
 
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu t.j.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (o ile takie są wymagane), zdolność techniczną i zawodową oraz są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że dysponuje inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym, uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia, spełniającym minimalne wymagania:
 • posiadającym doświadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robót/budowy lub inspektor nadzoru) co najmniej dwóch zamówień polegających na wybudowaniu sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych o długości min. 3km każda, przy czym przynajmniej jedna musi zawierać w swoim zakresie budowę przepompowni ścieków lub pompowni wody.
 
X. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Opisane w pkt. 5.2 SIWZ
XI. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ
 1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na:
- załączniku nr 2a do SIWZ - dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- załączniku nr 2b do SIWZ - dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania.
 1. Pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów rejestrowych.
 3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ .
 4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ .
 5. Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności inżynierii drogowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ .
XII. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Znaczenie
Cena (koszt)  80
Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego 20
XIII. TERMIN SKŁADANIA
Oferty (lub zmiany) winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pok. nr 7) Urzędu Gminy Piecki lub przesłane pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) - do dnia 13.10.2017r. do godz. 1030
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Hajko Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 12:01:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Hajko Data wprowadzenia do BIP 2017-10-03 12:02:29
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-10-03 12:07:41
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 13:27:43
Artykuł był wyświetlony: 583 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu