ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie zadań służby BHP zgodnie z działem X Kodeksu Pracy w okresie od 01.02.2018r. do 31.01.2020r.

Szczegóły informacji

Wykonanie zadań służby BHP zgodnie z działem X Kodeksu Pracy w okresie od 01.02.2018r. do 31.01.2020r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Piecki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-01-22 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-01-12 przez Agnieszka Końpa

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na wykonanie zadań służby BHP (kompleksowa obsługa) zgodnie z działem X Kodeksu Pracy w okresie od 01.02.2018r. do 31.01.2020 r.
 
Zamówienie poniżej 30.000,-euro
 
Urząd Gminy Piecki zwraca się z prośbą o złożenie ofert na wykonanie zadań służby BHP zgodnie z działem X Kodeksu Pracy w okresie od 01.02.2018r. do 31.01.2020r.
 
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w Urzędzie Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki w sekretariacie w kopertach z napisem „ Oferta na wykonanie zadań służb BHP” lub przesłać na adres email : gmina@piecki.com.pl
 
Szczegółowy wykaz oczekiwań zamawiającego zawiera załącznik nr 1
 
Wymagania kwalifikacyjne:
1. Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia BHP wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy , niezbędne dla osób pełniących zadania służby BHP , a wynikające z art. 2071 kodeksu pracy.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2018 roku o godz. 10:00
 
Osobą uprawnioną do kontaktu jest
Pani Agnieszka Końpa – 89 742-22-58
 
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 10,00
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
.
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
 
Cena - 100 %
 
Zamawiający wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców na stronie BIP bip.piecki.com.pl
Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 31 stycznia 2018 roku. W przypadku gdy wykonawca , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu