ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Protokoły z sesji Rady Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr II/2024 Sesji Rady Gminy Piecki z 17 maja 2024 r.

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-13 08:07:42 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ Nr II/2024
II Sesji Rady Gminy Piecki, odbytej w dniu 17 maja 2024 r. pod przewodnictwem Pani Wiesławy Rolki – Przewodniczącej Rady Gminy Piecki.
 
Transmisja obrad II Sesji Rady Gminy Piecki znajduje się na stronie internetowej Gminy Piecki (https://gminapiecki.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piecki (https://bip.piecki.com.pl)
 
Miejsce posiedzenia: Sala Posiedzeń Urzędu Gminy Piecki.
Czas trwania obrad: 13:03 – 14:26.
W sesji udział wzięli:
- radni Rady Gminy Piecki - wg załączonej listy obecności,
- sołtysi z terenu Gminy - wg załączonej listy obecności,
- zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności,
- Wójt Gminy – Pani Agnieszka Kurczewska,
- Skarbnik Gminy – Pani Agata Naumowicz,
- Sekretarz Gminy – Pan Hubert Sadownikow,
- Radca prawny – Pan Dariusz Bączek.
 
 
Streszczenie obrad:
Przewodnicząca Rady Pani Wiesława Rolka dokonała otwarcia II Sesji Rady Gminy Piecki, powitała Wójt Gminy Panią Agnieszkę Kurczewską, Sekretarza Gminy Pana Huberta Sadownikow, Skarbnik Panią Agatę Naumowicz,  zaproszonych gości i pozostałe osoby biorące udział w sesji.
W dalszej kolejności Przewodnicząca stwierdziła zachowanie prawomocności obrad przy obecności 15 radnych - na ustawowy skład Rady 15 radnych – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu (załączniki nr 1 i 2),   stwierdziła zachowanie prawomocności obrad.
Następnie Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad, jak niżej:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:
  1. Nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 r.
 3.  Zapytania radnych.
 4.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2024 – 2034;
  2. zmian budżetu gminy na 2024 rok;
  3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Piecki;
  4. rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach;
  5. przyjęcia ,, Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024- 2026”.
 5. Stanowisko w sprawie podjęcia czynności zmierzających do zamiany nieruchomości między Gminą Piecki, a osobami fizycznymi.
 6. Wystąpienia sołtysów i zaproszonych gości.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Zamknięcie obrad.
 
- Ad. 2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:
Przewodnicząca Rady Pani Wiesława Rolka poinformowała, że protokół został sporządzony i był wyłożony do wglądu w sali posiedzeń, tj. Nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 r. Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przyjęcie protokołu Nr I/2024 poddała pod głosowanie imienne, w wyniku, którego został przyjęty 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3.
 
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie Gminy Piecki jako punkt 4f. Przewodnicząca Rady wniosek o poszerzenie porządku obrad poddała pod głosowanie imienne, w wyniku którego został przyjęty 15 gł. „za”, 0 gł. „wstrzymuję się”, 0 gł. „przeciw”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4.
 
- Ad. 3) Zapytania radnych:
Brak zapytań.
 
- Ad. 4) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2024 – 2034:
Skarbnik Pani Agata Naumowicz omówiła projekt uchwały dotyczący WPF. Poinformowała o wprowadzonych zmianach, które dotyczą aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy w roku bazowym. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 5 364 874,00 zł. W wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2027 wprowadza się zmiany: zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa dróg gminnych na dz. nr 429/1 obręb Brejdyny Gmina Piecki”.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
          Wiceprzewodnicząca Rady Pani Teresa Dworczak odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2024-2034, po czym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5 (uchwała Nr II/5/24).
 
b) zmian budżetu gminy na 2024 rok:
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Pani Agata Naumowicz przedstawiając propozycję zmian budżetu gminy na 2024 rok, dotyczących dochodów zwiększenia,
wydatków zwiększenia, wydatków zmniejszenia, wydatków przeniesienia oraz zmian
w funduszu sołeckim w sołectwie Dobry Lasek oraz Krutyński Piecek. Poinformowała, że planowane dochody budżetu to kwota 64 495 875,40 zł, planowane wydatki to kwota 69 860 749,40 zł, a deficyt budżetu to kwota  5 364 874,00 zł.
            W tym miejscu głos zabrała Wójt Pani Agnieszka Kurczewska, omawiając nową inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych na dz. nr 429/1 obręb Brejdyny Gmina Piecki”, obrazując lokalizację zadania. Nadmieniła, że pojawiają się problemy organizacyjne, ponieważ trzeba ogłosić przetarg do 13 czerwca br., wykonanie jest dwuletnie, zabezpieczone środki
w tym roku w kwocie 10 000 zł, reszta finansowana w przyszłym roku.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Teresa Dworczak odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok, po czym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 (uchwała Nr II/6/24).
 
c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Piecki:
            Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik, przedstawiając poszczególne składniki wynagrodzenia przedstawione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. Dotychczasowe wynagrodzenie Wójta Gminy Piecki ustalone było na poziomie 90% maksymalnych wysokości, które obowiązywało od sierpnia 2021 r. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Radni podjęli decyzję o przyznaniu wynagrodzenia dla Wójta na poziomie 100%.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
 Wiceprzewodnicząca Rady Pani Teresa Dworczak odczytała projekt uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Piecki, po czym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7 (uchwała Nr II/7/24).
 
            W tym miejscu głos zabrała Wójt, informując, że uchwała w ww. sprawie jest dla niej krępujące, podziękowała za podjęcie uchwały, podkreśliła, że nie zaniży swoich „lotów” wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy Piecki.
 
d) rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach:
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Agnieszka Końpa odczytała Opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 15 maja 2024 r. dotyczącą skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, w związku z nieprawidłowymi działaniami przydzielenia asystenta rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytchnieniowej. Komisja po rozpatrzeniu sprawy będącej przedmiotem skargi, zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, przyjęła stanowisko uznające skargę za bezzasadną.
W dalszej kolejności głos zabrała Wójt, informując, że po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez GOPS, również uważa, że skarga jest bezzasadna.
            Wiceprzewodnicząca Rady Pani Teresa Dworczak odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach, po czym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 (uchwała Nr II/8/24).
e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024- 2026:
            Kierownik GOPS w Pieckach Pani Teresa Nowacka, omówiła najważniejsze elementy zawarte w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2024-2026, tj. cele, zadania
i realizatorzy programu oraz analiza sytuacji dziecka i rodziny w gminie.  
            W tym miejscu  Radny Pan Andrzej Brodzik odniósł się do wysokiej liczby udzielanych świadczeń pomocowych dla rodzin z niepełnosprawnościami realizowanych przez GOPS Piecki, co również świadczy o skali pomocy dla mieszkańców gminy, stąd wcześniejsza skarga na Kierownika GOPS jest bezzasadna.
            Wiceprzewodnicząca Rady Pani Teresa Dworczak odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024- 2026”, po czym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9 (uchwała Nr II/9/24).
 
f) zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie Gminy Piecki:
            Projekt uchwały omówił Sekretarz Pan Hubert Sadownikow, który poinformował, że kadencja organów jednostek pomocniczych trwa 5 lat od dnia wyboru. Po upływie kadencji organy wykonawcze pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych organów. Rada Gminy ustaliła, że do dnia 31 sierpnia 2024 r. przeprowadzone zostaną wybory jednostek pomocniczych (sołectwa i osiedla) w Gminie Piecki. 
            Wiceprzewodnicząca Rady Pani Teresa Dworczak odczytała projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie Gminy Piecki, po czym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 (uchwała Nr II/10/24).
 
- Ad. 5) Stanowisko w sprawie podjęcia czynności zmierzających do zamiany nieruchomości między Gminą Piecki, a osobami fizycznymi:
W tym miejscu głos zabrała Wójt Pani Agnieszka Kurczewska, która odniosła się do już zrealizowanego planu inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną przy stawie w Pieckach. W trakcie realizacji projektu pojawił się problem dotyczący przejścia z drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 209/9 na południowo - zachodni kraniec działki nr 1046/8 (obecnie 1046/14). Wówczas właściciele działki nr 1046/4 chcąc pomóc realizacji inwestycji celu publicznego wyrazili zgodę na udostępnienie swojej działki. Właściciele pozytywnie odpowiedzieli na propozycję zamiany, która polegałaby na wydzieleniu części obszaru z działki nr 1046/4 i przekazaniu go Gminie Piecki, w zamian za nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 189/4, 190/4, 1046/3 i 1046/5
o łącznej pow. 0,2333 ha obręb Piecki, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Pani Wójt nadmieniła, że zaproponowana zamiana przyczyni się do uregulowania stanu prawnego zajętej nieruchomości, rozbudowy istniejącej ścieżki edukacyjnej i umożliwienia zagospodarowania półwyspu na działce 1046/8 (obecnie 1046/14) na cele rekreacyjne, a także  pozbycia się ryzyka zasiedzenia działek nr 189/4 i 1046/5  oraz zaprzestania gromadzenia śmieci na działce 190/4, ponieważ z latami powstało tam dzikie wysypisko śmieci.  
            Wiceprzewodnicząca Rady Pani Teresa Dworczak odczytała Stanowisko w sprawie podjęcia czynności zmierzających do zamiany nieruchomości między Gminą Piecki, a osobami fizycznymi, po czym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie imienne przyjęcie Stanowiska w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 11 (stanowisko Nr 1/2024).
 
- Ad. 6) Wystąpienia sołtysów i zaproszonych gości:
            W tym miejscu głos zabrała Sołtys Sołectwa Prusinowo Pani Maria Twork, która poinformowała o uszkodzonym pomoście znajdującym się na plaży w Prusinowie. Zwróciła się również z prośbą, aby na sesję Rady Gminy zapraszano również Radnych Powiatu Mrągowskiego. Na koniec skierowała podziękowania do władz oraz pracownika Urzędu Gminy Piecki zajmującego się drogami o sprawne wykonywanie remontów dróg.
            Następnie głos zabrała Kierownik GOPS w Pieckach Pani Teresa Nowacka zapraszając wszystkich zgromadzonych na Mszę Świętą w Pieckach w dniu 20 maja 2024 r. o godzinie 10:00 oraz  na Piknik Rodzinny pod hasłem „Wspólny czas łączy nas”, który zaplanowano na dzień 5 czerwca 2024 r.
            Przewodnicząca Rady Gminy Piecki serdecznie zaprosiła wszystkich chętnych na wyjazd na basen do Mikołajek zaplanowany na dzień 23 maja 2024 r.  
            W tym miejscu Wójt Gminy udzieliła odpowiedzi Sołtys Sołectwa Prusinowo, że pomost zostanie wyremontowany przez panów wykonujących prace interwencyjne.
            Następnie głos zabrała Sołtys Sołectwa Nawiady Pani Jadwiga Kulas zwracając uwagę na niewykoszone pobocza przy drodze krajowej. Pani Wójt udzieliła odpowiedzi, informując, że wykaszanie poboczy należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podkreśliła, że sprawa zostanie zgłoszona. W dalszej części Pani Wójt poinformowała
o prowadzonych pracach przy doświetleniu przejść dla pieszych wykonywanych przez GDDKiA.
            W dalszej kolejności głos zabrała Radna Pani Justyna Bzura- Niksa składając zapytanie w imieniu mieszkańców Osiedla Lawendowego o możliwość podłączenie światłowodu. Pani Wójt zwróciła się z prośbą o składanie zgłoszeń o chęć wykonania przyłącza do światłowodu do firmy NXERA za pośrednictwem strony internetowej, im więcej zgłoszeń tym możliwość szybszego doprowadzenia światłowodu. 
 
- Ad.7) Odpowiedzi na zapytania radnych:
Brak zapytań.
 
- Ad. 8)  Zamknięcie obrad:
W związku z wyczerpaniem spraw z porządku obrad II Sesji Rady Gminy Piecki, Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zamknięcie obrad.
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:
Agnieszka Gryczon
Przewodniczący Rady
/-/ Wiesława Rolka 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Pilawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-13 08:07:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-13 08:07:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13 08:07:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony