ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/21/24Drukuj informacjęAkt prawny: III/21/24

Szczegóły informacji

III/21/24

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: Kadencja 2024–2029

Data podjęcia/podpisania: 2024-06-25

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tytuł aktu:

W sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2025-2031 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Na podstawie:


       Na podstawie art. 10e ust 1 i art. 10f ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 3, art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. , poz. 324)

Treść:

Uchwała Nr III/21/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 25 czerwca 2024 r.
 
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2025-2031 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 
       Na podstawie art. 10e ust 1 i art. 10f ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 3, art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. , poz. 324) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2025-2031.
§ 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2025-2031, w tym tryb konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
Wiesława Rolka
 
 
Załącznik do uchwały Nr III/21/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 25 czerwca 2024 r.
 
Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2025-2031, w tym tryb konsultacji
 
I.  Wstępne założenia procesu opracowania projektu Strategii
Proces opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy będzie uwzględniać zmieniającą się sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną regionu oraz zmiany wynikające z nowych uwarunkowań rozwojowych na poziomie całego kraju. Istotne będzie odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej, które zmieniają się na przestrzeni lat. Istotne, aby zidentyfikować je pod kątem zasadności realizacji poszczególnych zadań z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców i możliwościami finansowo-organizacyjnymi.
II.  Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii
Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2025-2031, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym w szczególności: ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2025-2031 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii składać się będą w szczególności:
1. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii.
2. Wypracowanie założeń programowych Strategii, w tym określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników.
3. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych, w tym określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, a także charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w Strategii Rozwoju Województwa wraz z zakresem planowanych działań.
4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii, w tym określenie systemu realizacji strategii i wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych, a także określenie ram finansowych i źródeł finansowania.
5. Opracowanie projektu Strategii, zgodnego z przepisami i standardami oraz spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
6. Konsultacje projektu Strategii, w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
7. Opiniowanie projektu Strategii – przekazanie projektu Strategii Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa.
8. Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa.
9. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii oraz przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.
10. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania
na środowisko projektu Strategii
11. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2025-2031 przez Radę Gminy Piecki w drodze uchwały.
III.  Tryb konsultacji projektu Strategii 
Konsultacje będą się odbywały zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nadrzędną zasadą stosowaną podczas organizacji konsultacji, będzie dążenie do zaangażowania w proces konsultacji jak największej części mieszkańców gminy oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych – poprzez dobór sposobów informowania o konsultacjach zapewniających dużą skuteczność przekazania informacji oraz dobór terminów i metod konsultacji maksymalnie dogodnych dla wszystkich interesariuszy.
Konsultacje z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami Gminy przeprowadzone zostaną w sposób następujący:
- poprzez konsultacje warsztatowe z przedstawicielami Urzędu Gminy i zespołu opracowującego Strategię,
- poprzez zapewnienie możliwości wypełnienia ankiety potrzeb – udostępnienie ankiety w wersji internetowej oraz papierowej (do wypełnienia w trakcie spotkań lub wizyty w Urzędzie),
- poprzez zamieszczenie projektu Strategii z możliwością zgłaszania uwag, opinii i wniosków, co najmniej na stronie internetowej gminy,
- poprzez stworzenie możliwości bezpośredniego składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu,
- poprzez stworzenie możliwości składania uwag i wniosków drogą mailową do wyznaczonego pracownika Urzędu,
- poprzez stworzenie możliwości składania uwag i wniosków drogą listowną do Urzędu,
- poprzez organizację spotkania lub spotkań z interesariuszami, w tym mieszkańcami i lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi (dopuszcza się organizację spotkań w formie zdalnej, np. wideokonferencję).
Konsultacje z sąsiednimi gminami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywać się będą poprzez przesłanie przedmiotowym podmiotom projektu Strategii celem zaopiniowania.
IV.  Harmonogram opracowania projektu Strategii
Lp.
Zadanie
Realizacja
Termin
1.
Zebranie danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w Gminie wraz z konsultacjami dot. kierunków rozwoju i potrzeb Gminy (ankietyzacja, wolne wnioski)
Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni
Do końca sierpnia 2024 r.
2.
Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z diagnozy
Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni
Do końca września 2024 r.
3.
Sformułowanie założeń rozwoju Gminy oraz przygotowanie projektu Strategii.
Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni
Do końca października 2024 r.
4.
Konsultacje projektu Strategii, w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zespół ds. opracowywania strategii,
Wójt Gminy
Do końca listopada 2024 r.
5.
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii.
Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni Wójt Gminy
Do końca listopada 2024 r.
6.
Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa w celu wydania opinii.
Wójt Gminy
Do końca grudnia 2024 r.
7.
Wprowadzenie uwag i wniosków z konsultacji społecznych oraz opiniowania do projektu Strategii
Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni
Do końca grudnia 2024 r.
8.
Ewaluacja ex-ante (ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju) projektu Strategii.
Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni
Do końca grudnia 2024 r.
9.
Sporządzenie wersji końcowej projektu Strategii
Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni
Do końca stycznia 2025 r.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
Rada Gminy
Do końca lutego 2025 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Gryczon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-02 09:45:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-02 09:45:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-02 09:45:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony