ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: SKG.210.35.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: SKG.210.35.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Młodszy referent ds. obsługi rady gminy i funduszu sołeckiego

Miejsce pracy: Piecki

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Data udostępnienia: 2022-06-23

Ogłoszono dnia: 2022-06-23

Termin składania dokumentów: 2022-07-04 14:00:00

Nr ogłoszenia: SKG.210.35.2022

Zlecający: Wójt Gminy Piecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.
b. Wymagania dodatkowe:
 
 • umiejętność obsługi komputera klasy PC w tym dobra znajomość oprogramowania MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • znajomość systemu eAdministracja;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacyjno-biurową obsługą funduszu sołeckiego w tym opracowywanie planów budżetowych;
 2. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami oraz Sekretarzem Gminy i Radcą Prawnym materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy, jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
 3. przechowywanie i ewidencjonowanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy;
 4. przekazywanie za pośrednictwem kancelarii ogólnej korespondencji do i od Rady Gminy, jej Komisji oraz poszczególnych radnych, przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji;
 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń oraz spotkań Rady Gminy i jej Komisji;
 6. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;
 7. prowadzenie rejestru uchwał oraz innych postanowień Rady i komisji;
 8. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
 9. współpraca z stanowiskiem ds. organizacyjno-kadrowym w zakresie szkoleń radnych;
 10. prowadzenie zbioru zarządzeń wydawanych przez Wójta oraz sporządzanie wykazów tych zarządzeń w okresie między sesyjnym;
 11. prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych i zobowiązanych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 12. Przekazywanie za pośrednictwem niezbędnego oprogramowania uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta odpowiednim organom;
 13. znajomość i przestrzeganie przepisów zgodnie z:
- Ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.);
- Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
- Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem ogólne o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO, Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119);
- Ustawą z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • planowany termin zatrudnienia: lipiec 2022 r.
 • praca biurowa przy monitorze ekranowym, jednozmianowa w Referacie RZK Urzędu Gminy  Piecki;
 • miejsce pracy: Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34;
 • warunki wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1960) i Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Piecki.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • list motywacyjny – podpisany własnoręcznie;
 • życiorys - Curriculum Vitae - podpisany własnoręcznie;
 • kopie dokumentów potwierdzających:  wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego lub podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku urzędniczym;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Piecki danych osobowych kandydata w celach niezbędnych do realizacji procesu naboru, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku w Biuletynie Informacji Publicznej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-07-04 14:00:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Piecki (pokój nr 7) ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki  lub pocztą na adres Urzędu Gminy
  w Pieckach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszego referenta   RZK” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 lipca 2022 r. do godz. 14.00 (decyduje data  wpływu do Urzędu Gminy).
 • dokumenty które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

VII. Informacje dodatkowe:

Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Piecki. Kandydaci którzy przejdą wstępną weryfikację, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego. Informacje
o przebiegu naboru, a także o jego rozstrzygnięciu, zostaną  upowszechnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.piecki.com.pl. W przypadku zatrudnienia kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest  złożyć:
 • oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów, świadectw, świadectw pracy, zaświadczeń;
 • zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego;
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym wskazanym w ogłoszeniu o naborze z adnotacją możliwości pracy z komputerem;
Wszystkie dokumenty po zakończeniu naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W maju 2022 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Piecki (adres: ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, Telefon: +48 89 742 20 29, Fax: +48 89 742 20 65, adres e-mail: gmina@piecki.com.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nadolna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-23 11:06:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-23 11:09:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23 13:23:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony