ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: SKG.2111.9.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: SKG.2111.9.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Klubu Dziecięcego „Słoneczko” w Pieckach.

Miejsce pracy: Piecki

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1/2

Wydział: Klub Dziecięcy „Słoneczko” w Pieckach

Data udostępnienia: 2022-08-03

Ogłoszono dnia: 2022-08-03

Termin składania dokumentów: 2022-08-17 14:00:00

Nr ogłoszenia: SKG.2111.9.2022

Zlecający: Wójt Gminy Piecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kierownikiem Klubu Dziecięcego może być osoba, która:
 1. posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego
lub
 1. ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,
 2. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie
  z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności,
 1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 2. Znajomość przepisów prawa, a w szczególności ustawy o opiece nad dziećmi
  w wieku do lat 3 oraz przepisów z zakresu finansów publicznych, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych, przepisów prawa pracy.
 3. Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Odporność psychiczna.
 6. Samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 7. Prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie, nadzorowanie i kierowanie działalnością Klubu Dziecięcego „Słoneczko” w Pieckach  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 3. Gospodarowanie powierzonym mieniem.
 4. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Klubu Dziecięcego.
 5. Rekrutacja pracowników i ustalenie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.
 6. Opracowywanie projektów planów finansowych Klubu Dziecięcego
  i czuwanie nad prawidłowym wykorzystywaniem środków finansowych.
 7. Realizacja i koordynowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi
  w wieku do lat 3.
 8. Realizacja celów i zadań określonych w statucie Klubu Dziecięcego.
 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej Klubu Dziecięcego.
 10. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, polecenia służbowe, regulaminy, instrukcje).
 11. Monitorowanie i raportowanie do Urzędu Gminy w Pieckach bieżącego wykonania wskaźników wynikających z projektu "Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w gminie Piecki", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję pracy Klubu Dziecięcego "Słoneczko" w Pieckach.
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny oraz CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej – dane zgodne z art. 22kodeksu pracy.
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311).
 8. Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
 9. Oświadczenie kandydata lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika .
 11. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) – w przypadku cudzoziemca.
 12. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów, zaświadczenia o niekaralności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w klubie dziecięcym, zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy, oraz badania sanitarno-epidemiologicznego zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2018 r. poz.151 i 1669) potwierdzających  brak przeciwwskazań do wykonywania pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-17 14:00:00
b. Sposób:
 1. Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego „Słoneczko" w Pieckach należy składać w terminie do 17 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 w kancelarii Urzędu Gminy Piecki lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki (w przypadku wysyłki decyduje data wpływu do urzędu).
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 3. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Piecki.
 5. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci, którzy spełnią warunki formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
 6.  Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do 7 dni od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych.
 7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piecki.
c. Miejsce:
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego „Słoneczko" w Pieckach należy składać w terminie do 17 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 w kancelarii Urzędu Gminy Piecki lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki (w przypadku wysyłki decyduje data wpływu do urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

W lipcu 2022 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Piecki (adres: ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, telefon: +48 89 742 20 29, fax: +48 89 742 20 65, adres e-mail: gmina@piecki.com.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora w związku z przeprowadzeniem postępowania konkursowego.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nadolna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-03 14:53:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Polita
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-03 15:04:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Polita
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-04 09:27:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony