Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach

Miejsce pracy: Piecki

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach.

Data udostępnienia: 2024-02-16

Ogłoszono dnia: 2024-02-16

Termin składania dokumentów: 2024-03-04 15:00:00

Nr ogłoszenia: BF.211.1.2024

Zlecający: Wójt Gminy Piecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

V. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach;
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
   3.  Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. W przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
  1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia  7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.) lub
  2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 1. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    (t.j. Dz. U. z  2024 r.  poz. 104);
 5. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa           z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 6. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 7. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Na żądanie organu prowadzącego, kandydat na dyrektora obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-03-04 15:00:00
b. Sposób:
Termin i sposób składania ofert:
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, adresem e-mail, numerem telefonu i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły  w Pieckach”, w terminie do dnia 04 marca 2024 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, w przypadku nadesłania oferty pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Piecki.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej;
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Piecki odrębnym zarządzeniem.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, adresem e-mail, numerem telefonu i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły  w Pieckach”, w terminie do dnia 04 marca 2024 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, w przypadku nadesłania oferty pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Piecki.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Piecki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: dostęp do swoich danych; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Bałdyga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-16 14:51:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-16 14:52:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25 13:31:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
801 raz(y)