ˆ

wyborów ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2012 - 2015

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PIECKI w sprawie wyborów ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2012 - 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-05-26 12:50:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Piecki, dnia 25 maja 2011 r.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PIECKI
w sprawie wyborów ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2012 - 2015

Zawiadamia się, że w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. można dokonywać zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Mrągowie oraz do Sądu Rejonowego w Biskupcu - do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2012 – 2015.

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie ustaliło liczbę ławników, którzy powinni być wybrani przez Radę na kadencję 2012 – 2015:
2 (dwóch) do Sądu Rejonowego w Mrągowie,
2 (dwóch) do Sądu Rejonowego w Biskupcu – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ustawowo uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, inne zarejestrowane organizacje na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy mogą zgłaszać związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):
ławnikiem może być wybrany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył 30 lat,
jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
nie przekroczył 70 lat,
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
posiada co najmniej wykształcenie średnie.
ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
adwokaci i aplikanci radcowscy,
duchowni,
żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
funkcjonariusze Służby Więziennej,
radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Zgłoszeń kandydatów dokonuje się na „karcie zgłoszenia”, która nieodpłatnie udostępniana jest w Urzędzie Gminy Piecki, oraz której wzór dostępny jest za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią ustawowych wymogów, lub które wpłyną do rady gminy po upływie wskazanego terminu, pozostawione będą bez biegu.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Piecki, pokój Nr 3 (biuro Rady Gminy, w godzinach pracy Urzędu).
Przewodniczący Rady

Andrzej Brodzik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2011-05-26 12:50:02
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2011-05-26 12:50:02
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2011-05-26 12:50:11
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2011-05-26 12:50:11
Artykuł był wyświetlony: 1592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu