Statut Gminy - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Statut Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Gminy Piecki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-11 09:22:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr II/7/02
Rady Gminy w Pieckach
z dnia 05 grudnia 2002 roku
 


w sprawie obwieszczenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Piecki.

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

Rada Gminy w Pieckach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszej uchwały jednolity tekst Statutu Gminy Piecki, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXV/101/96 Rady Gminy w Pieckach z dnia 7 września 1996 roku - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami :

1. Nr VII/47/99 z dnia 29 maja 1999 r.
2. Nr XVIII/120/00 z dnia 30 września 2000 r.
3. Nr XXIII/164/01 z dnia 21 kwietnia 2001 r.
4. Nr XXVI/173/01 z dnia 25 sierpnia 2001 r.
5. Nr XXX/194/02 z dnia 26 stycznia 2002 r.
6. Nr XXXVII/224/02 z dnia 9 października 2002 r.

§ 2.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Gleba     

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Tyberiusz Maksymow Data wytworzenia informacji: 2008-04-11 09:22:08
Osoba, która odpowiada za treść: Tyberiusz Maksymow Data wprowadzenia do BIP 2008-04-11 09:22:08
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Data udostępnienia informacji: 2008-04-11 09:23:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2008-08-14 09:06:23
Artykuł był wyświetlony: 1797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA Nr XLIX/207/10 RADY GMINY PIECKI z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Piecki.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-12 14:29:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLIX/207/10
RADY GMINY PIECKI
z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie zmian Statutu Gminy Piecki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Piecki przyjętym uchwałą Nr XXV/101/96 Rady Gminy Piecki z dnia 7 września 1996 r. (j. t. uchwała Nr II/7/02 Rady Gminy Piecki z dnia 5 grudnia 2002 r.; publikacja: Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 13, poz. 236 z 7.02.2003 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3, ust. 4 skreśla się wyrazy „i flagi”, ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Flaga Gminy stanowi umowną własność całej społeczności Gminy i może być wywieszana lub podnoszona przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji oraz przez przedsiębiorstwa, firmy i instytucje, których siedziby znajdują się na terenie Gminy Piecki, samodzielnie lub łącznie z flagą narodową z okazji świąt lokalnych i narodowych bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia, jednakże z należytym poszanowaniem.”

2) w załączniku Nr 3 do Statutu pod nazwą „Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Piecki”:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Szkoła Podstawowa w Nawiadach”,

b) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11. Urząd Gminy Piecki”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Jan Gleba        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2016-01-12 14:27:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-12 14:29:49
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2016-01-12 14:31:18
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2016-01-12 15:33:27
Artykuł był wyświetlony: 1262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA Nr LIV/236/10 RADY GMINY PIECKI z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian Statutu Gminy oraz statutów jednostek pomocniczych Gminy Piecki.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-12 14:32:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr LIV/236/10
RADY GMINY PIECKI
z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zmian Statutu Gminy oraz statutów jednostek pomocniczych Gminy Piecki.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Piecki przyjętym uchwałą Nr XXV/101/96 Rady Gminy Piecki z dnia 7 września 1996 r. (j. t. uchwała Nr II/7/02 Rady Gminy Piecki z dnia 5 grudnia 2002 r.; Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2003 r. Nr 13, poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14, ust. 3 skreśla się wyrazy: „Sekretarza Gminy oraz”;

2) w § 45:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kadencja organów jednostek pomocniczych trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.”;
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Po upływie kadencji sołtysa oraz zarządu osiedla pełnią oni swoje funkcje do czasu
wyboru nowych organów wykonawczych jednostek pomocniczych.”

§ 2. W statutach jednostek pomocniczych na terenie Gminy Piecki – sołectw i osiedla, nadanych uchwałą Nr VII/20/07 Rady Gminy Piecki z dnia 24 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r. Nr 91, poz. 1354) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 statutów sołectw, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 24 uchwały wymienionej w § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.”
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4. Po upływie kadencji sołtysa pełni on swoją funkcję do czasu wyboru nowego sołtysa.”

2) w § 7 statutu Osiedla 35-lecia PRL w Pieckach, stanowiącego załącznik nr 25 do uchwały wymienionej w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja organów osiedla trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.”
b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3. Po upływie kadencji zarządu osiedla pełni on swoją funkcję do czasu wyboru nowego zarządu.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Jan Gleba       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2016-01-12 14:31:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-12 14:32:56
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2016-01-12 14:33:40
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2016-01-12 15:33:40
Artykuł był wyświetlony: 1265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA Nr XIV/102/15 RADY GMINY PIECKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Piecki.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-12 08:26:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XIV/102/15
RADY GMINY PIECKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zmian Statutu Gminy Piecki.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) - Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Piecki przyjętego uchwałą Nr XXV/101/96 Rady Gminy Piecki z dnia 7 września 1996 r. (j. t. uchwała Nr II/7/02 Rady Gminy Piecki z dnia 5 grudnia 2002 r. - Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 13 poz. 236, z późn. zm., otrzymuje następujące brzmienie:
 
„Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Piecki:
 
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach;
 2. Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach w organizacji;
 3. Samorządowe Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Pieckach;
 4. Szkoła Podstawowa w Dłużcu;
 5. Szkoła Podstawowa w Krutyni;
 6. Szkoła Podstawowa w Nawiadach;
 7. Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach;
 8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach;
 9. Urząd Gminy Piecki;
 10. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach;
 11. Zespół Szkół w Pieckach.
 
Wykaz gminnych instytucji kultury:
 
 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach, w tym:
- Gminna Biblioteka Publiczna im. Ernsta Wiecherta w Pieckach;
- Gminna Biblioteka Publiczna im. Ernsta Wiecherta w Pieckach – Filia w Nawiadach.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2016-01-12 08:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-12 08:26:46
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2016-01-12 08:27:03
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2016-01-12 09:27:02
Artykuł był wyświetlony: 1249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu