ˆ

Protokoły z sesji Rady Gminy

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XLIV/2017 Sesji Rady Gminy Piecki z 29 listopada 2017 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-05 13:56:38 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-05 13:56:43 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ Nr XLIV/2017
 
XLIV Sesji Rady Gminy Piecki, odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. pod przewodnictwem Pana Tomasza Jasinowicza – Przewodniczącego Rady Gminy Piecki.
 
Obrady Rady Gminy odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Piecki, w godzinach 12:00 – 14:15.
W sesji udział wzięli:
- radni Rady Gminy Piecki - wg załączonej listy obecności,
- sołtysi z terenu Gminy – wg załączonej listy obecności,
- zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności,
- Wójt Gminy Pani Agnieszka Kurczewska,
- Skarbnik Gminy Pani Agata Naumowicz,
- Sekretarz Gminy Pani Bożena Wołkowicz,
- Radca Prawny w Urzędzie Gminy Pan Dariusz Bączek.
 
Przewodniczący Rady Pan Tomasz Jasinowicz dokonał otwarcia XLIV Sesji przy obecności 15 radnych - na ustawowy skład Rady 15 radnych, stwierdził zachowanie prawomocności obrad, powitał wszystkich zebranych, po czym przedstawił propozycję zmiany porządku obrad - poszerzenie o sprawę zmian w planie finansowym realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. (sprawa omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji przed sesją) – jako pkt 5g
 
- powyższa propozycja zmiany porządku obrad została przyjęta 15 gł. „za” - jednogłośnie.
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
b) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku,
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2017 – 2024,
d) zmian budżetu gminy na 2017 rok,
e) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Pieckach,
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Miasto Mrągowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na rekultywację i monitoring składowiska odpadów w Polskiej Wsi,
g) zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
 1. Wystąpienia sołtysów oraz zaproszonych gości.
 2. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.
 
Ad. 2 – zapytania i wolne wnioski radnych
- nie zgłoszono.
 
Ad. 3 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 
Przewodniczący Rady Pan T. Jasinowicz poinformował, że protokół z ostatniej sesji Nr XLIII/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. wyłożony był przed sesją do wglądu na sali obrad, można było się z nim zapoznać, po czym jego przyjęcie poddał pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty 15 gł. „za”, tj. jednogłośnie.
 
Ad. 4 – informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
 
Informacja pisemna z działalności Wójta sporządzona na podstawie wydanych zarządzeń w okresie od 17 listopada do 28 listopada 2017 r. została przekazana radnym oraz sołtysom do zapoznania, stanowi załącznik do nin. protokołu.
Na wstępie Wójt Gminy Pani A. Kurczewska przekazała informację, że w wieku 74 lat odszedł Pan Stanisław Rojek, który w latach 70-tych był Naczelnikiem naszej gminy, zmarł 20 listopada, na pogrzebie była delegacja z Urzędu Gminy – Pan Żuralski i Pani radna B. Pupek. Poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci Pana Stanisława minutą ciszy.
Następnie dodała, że rozmawiając z ludźmi, z którymi współpracował, określali go tak, że był to człowiek, który zastał Piecki drewniane, a zostawił murowane – zawdzięczamy mu wiele, m.in. zlokalizowanie osiedla, budowę domu kultury, budowę jednostek samorządowych. Warto o tym pamiętać w naszym codziennym życiu. Mamy opracowanie – być może nie do końca pełne, ale są w nim opisane gromadzkie rady narodowe, organy gminy w latach późniejszych – ogólnie przełom lat 70-tych do 2015 roku, jeśli ktoś byłby zainteresowany tym, co działo się w tych latach, to zapraszamy do lektury, opracowanie jest dostępne u Pani Sekretarz.
Po powyższym P. Wójt przedstawiła informacje nt. działań w okresie międzysesyjnym, w tym m. in.:
 • trwa procedura ubiegania się o kredyt bankowy na budowę bloku wielorodzinnego, składane są dokumenty do Banku Spółdzielczego w Pieckach, 4 grudnia ma być decyzja co do udzielenia kredytu;
 • odebrała wyróżnienie dla GOPS w Pieckach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada, Pan Wojewoda wręczał statuetki i medale, Pani Kierownik Teresa Nowacka została wyróżniona nagrodą Amicus Bonus – nagrodą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej; na całe nasze województwo było 9 takich medali;
 • odbyło się szkolenie sołtysów, radnych i pracowników Urzędu z zakresu funduszu sołeckiego – przeprowadził je pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, szkolenie ocenia bardzo dobrze;
 • w dniu jutrzejszym odbędą się w Olsztynie 3 spotkania: w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie z RPO naszego zadania dot. modernizacji e-usług – na kwotę 824.376,75 zł, wkład własny wynosi ok. 130.000 zł; zadanie jest zaliczkowane, stąd nie musimy najpierw wykładać swoich środków;
 • odbyły się przetargi na budowę remizy OSP w Macharach i przebudowę remizy w Starych Kiełbonkach – okazało się, że będziemy musieli zwiększyć środki na te zadania;
 • w dniu dzisiejszym odbył się przetarg na przebudowę dróg, chodników i parkingów na osiedlu oraz na przebudowę ulicy Rolnej w kierunku kościoła.
 
Pan radny A. Brodzik zapytał o sprawę przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 
P. Wójt – mamy tu problem, odbył się przetarg na odśnieżanie i tylko na 3 zadania (spośród 8) złożone zostały oferty, tj. na Jakubowo, rejon Stare Kiełbonki i rejon Krutyń, Krutyński Piecek, Rosocha - na pozostałe miejscowości, w tym Piecki ofert nie było. Dzisiaj ogłaszamy kolejny przetarg, jeśli dalej nie będzie ofert, skorzystamy z usług Sp. ZGKiM.
 
Ad. 5 – przyjęcie uchwał w sprawach:
 
a) przyjęcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok …
 
Założenia Programu przedstawiła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in.: Program jest corocznie przyjmowany przez Radę, wyznaczane są w nim cele, zadania i środki do ich realizacji. Program na 2018 rok zasadniczo obejmuje zadania jak w roku 2017, jednakże w szerszym zakresie, bo takie są potrzeby, np. zgłoszenia rodziców o zajęcia sportowe dla dzieci w godzinach popołudniowych, również zwiększenie zakresu prac dot. utrzymania stadionu w Pieckach, które to zadanie w tym roku wykonywał Klub Żagiel, ponadto stowarzyszenia bardzo rozwijają swoją działalność. Ogółem środki na 2018 rok wynoszą 141.000 zł (bez utrzymania OSP), a w roku 2017 wynosiły 82.159 zł.
 
Uwag nie zgłaszano.
 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, 1 wstrz. (uchwała Nr XLIV/263/17);
 
b) wrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu ...
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in.: wpłynęły wnioski firmy Pana Kasprzaka o ustalenie na działkach gminnych służebności przesyłu dla zasilenia w energię elektryczną nowo wydzielonej działki pod 5 garaży przy obecnych garażach na osiedlu wielorodzinnym w Pieckach oraz dla zasilenia w energię elektryczną hydroforni na ogrodach działkowych w Pieckach – na przejście pod drogą.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 15 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLIV/264/17);
 
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej ...
 
Skarbnik Gminy Pani A. Naumowicz wyjaśniła, iż proponowane zmiany dotyczą aktualizacji danych w zakresie planowanych dochodów i wydatków, tj. dostosowanie do wielkości w budżecie gminy na 2017 rok; szczegółowe propozycje zmian podane w objaśnieniu do projektu uchwały, stanowiącym załącznik do nin. protokołu.
 
Pytań, uwag nie wnoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2017-2024; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, 1 wstrz. (uchwała Nr XLIV/265/17);
 
d) zmian budżetu gminy na 2017 rok
 
Propozycje zmian przedstawiła Skarbnik Gminy Pani A. Naumowicz – wg propozycji pisemnych, stanowiących załącznik do nin. protokołu; zmiany dotyczą aktualizacji planu dochodów i wydatków – dostosowanie do poziomu aktualnego wykonania, zwiększeń środków na zadania oraz przeznaczenie środków na dodatkowe zadania, przesunięć środków w ramach budżetu oświaty i Urzędu Gminy zmiany w funduszach sołeckich w sołectwach Gant, Krutyń, Stare Kiełbonki – przesunięcia środków w ramach przedsięwzięć oraz zmiana brzemienia zadań inwestycyjnych dot. przebudowy remizy strażackiej w Starych Kiełbonkach oraz budowy remizy w Macharach.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, 1 wstrz. (uchwała Nr XLIV/266/17);
 
e) wniesienia wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego Sp. ZGKiM ...
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Wójt A. Kurczewska, m.in.: od kilku miesięcy procedujemy sprawę budowy bloku wielorodzinnego, budowa ta pociąga też zadania w zakresie infrastruktury, takie jak budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, przebudowa linii średniego napięcia, przebudowa drogi – koło Błyskawicy oraz budowa parkingów. Ogółem koszt tych zadań to 1,4 mln zł, na ich wykonanie musimy przekazać środki Spółce. Obecnie, wg możliwości finansowych budżetu, proponuje się przekazanie kwoty 300.000 zł. Środki te będą stanowić podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – w postaci zwiększonych udziałów Gminy w Spółce.
 
Uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Pieckach; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, 1 gł. przeciw (uchwała Nr XLIV/267/17);
 
(ogłoszenie przerwy w obradach; po przerwie nieobecny Pan radny A. Brodzik – stan Rady 14 radnych)
 
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Miasto Mrągowo …
 
Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik A. Naumowicz, m.in. przekazała, że po zamknięciu wysypiska śmieci w Polskiej Wsi gminy, które korzystały z tego wysypiska podpisały porozumienie o partycypacji w kosztach jego rekultywacji i monitoringu. Gmina Miasto Mrągowo przedstawia wysokość kosztów ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne gminy – na naszą gminę przypada w tym roku kwota 8.328 zł, a kwota ogółem to 114.000 zł. Partycypacja odbywa się w drodze dotacji celowej, po uprzednim wyrażeniu przez Radę w formie uchwały zgody na zawarcie takiej umowy.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Miasto Mrągowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na rekultywację i monitoring składowiska odpadów w Polskiej Wsi; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLIV/268/17);
 
g) zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki …
 
Propozycje zmian przedstawiła i omówiła Pani Wójt A. Kurczewska – wg danych w załączniku opisowym do projektu uchwały, stanowiącym załącznik do nin. protokołu; potrzeba zmian wynikła po analizie wykonanych zadań Programu w tym roku, przeliczeniu środków i dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb.
 
Pytań, uwag nie zgłaszano.
Wiceprzewodniczący Rady Pan A. Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok; po poddaniu pod głosowanie uchwała w w/w sprawie została przyjęta 14 gł. „za”, tj. jednogłośnie (uchwała Nr XLIV/269/17);
 
Ad. 6 – wystąpienia sołtysów i zaproszonych gości
 
Pani Wiesława Rolka – sołtys s. Stare Kiełbonki – sprawa funduszu sołeckiego – w zadaniach na 2017 rok ujęta jest modernizacja świetlicy wiejskiej, szczególnie pod kątem jej ogrzewania – jednakże koszt instalacji centralnego ogrzewania jest bardzo wysoki, zastanawiamy się nad innym rozwiązaniem, i wg orientacji ogrzać ją mogą tylko duże nagrzewnice – z siły. W związku z tym prośba do Pani Wójt o większą moc zasilania świetlicy.
 
Ad. 7 – odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski
 
Pani Wójt A. Kurczewska odniosła się do sprawy zgłoszonej przez Panią sołtys W. Rolka, m.in. iż w tej chwili nie jest w stanie udzielić odpowiedzi czy możliwe jest zainstalowanie siły w świetlicy, sprawa wymaga bliższego zapoznania się z warunkami.
 
Ad. 8 – zamknięcie obrad
 
W związku z wyczerpaniem spraw z porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy Piecki, Przewodniczący Rady Pan Tomasz Jasinowicz ogłosił zamknięcie obrad.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz
Protokół sporządziła:
Joanna Kaczyńska
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 13:56:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 13:56:38
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 13:56:43
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 13:56:43
Artykuł był wyświetlony: 221 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki