ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-11 2018-06-04 10:30:00 Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 11.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 582 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 44.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 40.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 41.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 41 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw/usług (DOCX, 40.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób (DOCX, 41.9 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla Części I (PDF, 149.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla Części II (PDF, 109.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Wzór umowy dla Części III (PDF, 131.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.4 - Wzór umowy dla Części IV (PDF, 142.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (DOCX, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Opis przygotowania demonstracji systemów (PDF, 260.3 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (PDF, 632.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 256.3 KiB)
 • Wyjaśnienia 1 - 11 - zmiana treści SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Wyjaśnienie 12 (PDF, 305.1 KiB)
 • Zmiana załącznika nr 2 (PDF, 235.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (POPRAWIONY) (DOC, 114.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 653.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu pospępowania w części Nr IV (PDF, 294.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty cz. III (PDF, 382.2 KiB)
2 2018-05-08 2018-05-25 10:30:00 Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego z dedykowaną instalacją zasilającą w budynku Urzędu Gminy Piecki rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 8.7 MiB)
 • Załącznik 1 – Program funkcjonalno - użytkowy (PDF, 3.9 MiB)
 • Załącznik 2 - Formularz ofertowy (DOC, 74 KiB)
 • Załącznik 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik 6 - Wykaz robót (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik 7- Wykaz osób (DOC, 72.5 KiB)
 • Załącznik 8 - Wzór umowy (PDF, 109.1 KiB)
 • Załącznik 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (DOC, 65.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 3.6 MiB)
 • zmiana treści SIWZ (PDF, 812.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wzór Umowy (po zmianie z dn. 21.05.2018r.) (PDF, 109 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 31.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 283.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 349.4 KiB)
3 2018-03-28 2018-04-09 10:30:00 Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Piecki w 2018 roku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 52 KiB)
 • Załączniki nr 2a,2b,3,4,5 (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 140.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 264.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 265.2 KiB)
4 2018-03-23 2018-05-04 10:30:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piecki rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 237 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 244.5 KiB)
 • Załączniki nr 2 - 6 (DOC, 134 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 185.8 KiB)
 • Ogłoszenie o sprostowaniu (PDF, 485.3 KiB)
 • Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 1 - 5 (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 (po zmianach 19.04.2018 r.) (PDF, 202.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 275.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.1 KiB)
5 2018-03-21 2018-04-06 10:30:00 Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie działek numer nr 207, nr 643/39, nr 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 12.3 MiB)
 • Załączniki nr 1 - 6 (DOC, 256.5 KiB)
 • Załączniki nr 1 - 6 (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 7.1 Przedmiar robót - Zadanie A (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 7.2 Przedmiar robót - Zadanie B (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 7.3 Przedmiar robót - Zadanie C (PDF, 806.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wzór Umowy (PDF, 6.1 MiB)
 • Załącznik nr 9.1 - Projekt budowlany – Zadanie A (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 9.2 - Projekt budowlany – Zadanie B - Branża budowlana (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 9.3 - Projekt budowlany – Zadanie B - Branża sanitarna (PDF, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 9.4 - Projekt budowlano-wykonawczy – Zadanie C (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 10.1 - Projekt stałej organizacji ruchu – Zadanie A +B (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 10.2 - Projekt stałej organizacji ruchu – Zadanie C (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 11.1 - Specyfikacje Techniczne - Zadanie A+B (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 11.2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Zadanie C (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Opinia Geotechniczna (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki nr 13 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 655.4 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 246.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 293.4 KiB)
6 2018-01-31 2018-02-08 10:30:00 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • Załączniki nr - 1 - 6 (DOC, 233 KiB)
 • Załączniki nr - 1 - 6 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr - 7 (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 256.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301.9 KiB)
7 2018-01-23 2018-02-05 14:00:00 WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH USTALAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ WARTOŚĆ SŁUŻEBNOŚCI W 2018 ROKU rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego (DOC, 49.5 KiB)
 • Załączniki nr 2 - Wzór umowy (PDF, 54.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 285 KiB)
8 2018-01-23 2018-02-05 14:00:00 WYKONANIE PODZIAŁÓW GEODEZYJNYCH,ROZGRANICZEŃ I WZNOWIENIA GRANIC W 2018 ROKU rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 797.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Wzór umowy (PDF, 58.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337 KiB)
9 2018-01-17 2018-02-02 10:30:00 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w m. Babięta wraz z siecią przesyłową z m. Zyzdrojowa Wola do m. Babięta. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • Załączniki nr 1 - 5 (DOC, 237.5 KiB)
 • Załączniki nr 1 - 5 (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór Umowy (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 86.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Operat Wodnoprawny (ZIP, 16.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - pozwolenia (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki nr 12 - wzór karty gwarancyjnej (DOC, 118 KiB)
 • Załączniki nr 12 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 630.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 1- 5 (PDF, 698.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 254.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 304.6 KiB)
10 2018-01-12 2018-01-22 10:00:00 Wykonanie zadań służby BHP zgodnie z działem X Kodeksu Pracy w okresie od 01.02.2018r. do 31.01.2020r. rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 306 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 177.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 11.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty (PDF, 262.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu