ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Protokoły z sesji Rady Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr LXX/2024 Sesji Rady Gminy Piecki z 19 lutego 2024 r.

Informacja ogłoszona dnia 2024-03-27 12:09:43 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ Nr LXX/2024
 
LXX Sesji Rady Gminy Piecki, odbytej w dniu 19 lutego 2024 r. pod przewodnictwem Pana Tomasza Jasinowicza – Przewodniczącego Rady Gminy Piecki.
 
Transmisja obrad LXX Sesji Rady Gminy Piecki znajduje się na stronie internetowej Gminy Piecki (https://gminapiecki.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piecki (https://bip.piecki.com.pl)
 
Miejsce posiedzenia: Sala Posiedzeń Urzędu Gminy Piecki.
Czas trwania obrad: 10:07 – 12:51.
W sesji udział wzięli:
- radni Rady Gminy Piecki - wg załączonej listy obecności (nieobecni radni: Paweł Serowik),
- sołtysi z terenu Gminy - wg załączonej listy obecności,
- zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności,
- Skarbnik Gminy - Agata Naumowicz,
- Sekretarz Gminy – Hubert Sadownikow.
 
Streszczenie obrad:
 
Przewodniczący Rady Pan Tomasz Jasinowicz dokonał otwarcia LXX Sesji Rady Gminy Piecki, powitał Sekretarza Gminy Pana Huberta Sadownikow, Skarbnik Panią Agatę Naumowicz, zaproszonych gości i pozostałe osoby biorące udział w sesji.
W dalszej kolejności Przewodniczący stwierdził zachowanie prawomocności obrad przy obecności 14 radnych - na ustawowy skład Rady 15 radnych – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu (załączniki nr 1 i 2),   stwierdził zachowanie prawomocności obrad.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Międzygminnego Centrum Usług Społecznych – w punkcie 4f) porządku obrad w związku z odbytym spotkaniem Gminy Piecki z Gminą Rucie-Nida wraz z Wójtem, Burmistrzem oraz Radnymi obu gmin, a także Przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w dniu 16 lutego 2024 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury „PEGAZ”, w sprawie wspólnych działań dotyczących utworzenia Międzygminnego Centrum Usług Społecznych. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne przyjęcie ww. zmiany  – zmiana została podjęta następującą proporcją głosów: 14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3.
Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad, jak niżej:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:
  1.  Nr LXIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.
 3.  Zapytania radnych.
 4.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2024 – 2034;
  2. zmian budżetu gminy na 2024 rok;
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Mrągowskiemu;
  4. zmiany uchwały Nr XLIII/259/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Piecki;
  5. utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Pieckach i nadania jej statutu;
  6. utworzenia Międzygminnego Centrum Usług Społecznych.
 5. Sprawozdania za 2023 rok wraz z Planami Pracy Komisji Rady Gminy Piecki na 2024 rok:
  1. Komisja Planowania, Budżetu i Przestrzeganie Prawa;
  2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Turystyki i Ochrony Środowiska;
  3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej;
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
  5. Komisja Rewizyjna;
  6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 6. Wystąpienia sołtysów i zaproszonych gości.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Zamknięcie obrad.
- Ad. 2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:
Przewodniczący Rady Pan Tomasz Jasinowicz poinformował, że protokół został sporządzony i był wyłożony do wglądu w sali posiedzeń, tj. Nr LXIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przyjęcie protokołu Nr LXIX/2023 poddał pod głosowanie imienne, w wyniku, którego został przyjęty 14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4.
 
- Ad. 3) Zapytania radnych:
Radna Pani Marzenna Balcerczyk zwróciła się z prośbą, o poinformowanie Szpitala Powiatowego w Mrągowie, o zmianie oraz nadaniu nazw nowym ulicom w Pieckach. Sekretarz nadmienił, że informacja w tej sprawie została wysłana e-mailem ponad miesiąc temu, ale skoro informacja nie doszła, zostanie wysłane oficjalne pismo w tej sprawie.
W dalszej kolejności głos zabrała Radna Wiesława Rolka, która zwróciła się z prośbą o powiadomienie Powiatu Mrągowskiego o konieczności naprawy drogi w kierunku Nowego Zyzdroju.
Następnie głos zabrała Radna Justyna Bzura-Niska, która również zwróciła się z prośbą o naprawę nawierzchni drogi w kierunku Czaszkowa.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który stwierdził, że okres zimowy jest ciężkim czasem na naprawę dróg, jednakże należy zadbać o poprawę jej nawierzchni, tak aby można było swobodnie i bezpiecznie się po niej poruszać.
 
- Ad. 4) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2024-2034:
Skarbnik Pani Agata Naumowicz omówiła projekt uchwały dotyczący WPF. Poinformowała o wprowadzonych zmianach, które dotyczą aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy w roku bazowym. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 5 364 874,00 zł. W wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2027 wprowadza się zmiany: zadanie wieloletnie pn. „Odwodnienie drogi gminnej działka 243 w m. Babięta” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Babięta, położonych n dz. nr ewid.: 1-243, 1-251/9, 1-244/2, obręb Babięta, gm. Piecki”.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
          Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2024-2034, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5 (uchwała Nr LXX/429/24).
 
b) zmian budżetu gminy na 2024 rok:
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik. Przedstawiła propozycję zmian budżetu gminy na 2024 rok, dotyczących dochodów zwiększenia, dochodów przeniesienia, wydatków zwiększenia oraz wydatków przeniesienia, a także zmiany nazw zadań inwestycyjnych. Poinformowała, że planowane dochody to kwota 61 792 729,04 zł, planowane wydatki to kwota 67 157 603,04 zł, a deficyt budżetu będzie to kwota  5 364 874,00 zł.
            W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, prosząc o wyjaśnienie dotyczące 20 000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej”. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik, informując, że termin wykonania zadania się przesunął do roku 2024,
w związku z tym należy zabezpieczyć środki na ten cel.
            Następnie głos zabrał Radny Pan Andrzej Brodzik, zwracając się z prośbą o wyjaśnienie różnic pomiędzy dochodami zmniejszenia oraz wydatkami zwiększenia dot. dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ponieważ jest różnica w środkach pieniężnych. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik, informując, że różnica wynika z tego, że beneficjenci zobowiązani są wnieść wkład własny w wysokości 20 000 zł.
          Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Larenta odczytał projekt uchwały zmian budżetu gminy na 2024 rok, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 (uchwała Nr LXX/430/24).
 
c) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Mrągowskiemu:
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Pani Agata Naumowicz, informując, iż Starostwo Powiatowe w Mrągowie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez powiat na drodze znajdującej się na terenie Gminy Piecki. Skarbnik nadmieniła, że Powiat Mrągowski planuje zrealizować w latach 2024-2025 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek drogi wojewódzkiej nr 600 – Dłużec - Piecki – etap I”, na które otrzymał promesę wstępną o wartości 8 000 000 zł
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dalszej kolejności Skarbnik poinformowała, że w ubiegłym roku odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym, na którym ustalono, że Powiat Mrągowski pokryje 3% wkładu własnego, natomiast Gmina Piecki 2% wkładu własnego, tj. 235 784,00 zł.
            W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Rady, prosząc o wyjaśnienie etapu I, na który zostanie przeznaczone ponad 160 000 zł. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik, informując, że inwestycja będzie rozpoczęta od skrzyżowania Grabowo, Borowo, Dłużec, w stronę Dłużca, natomiast na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy starczy funduszy, aby wyremontować cały odcinek w stronę Szklarni.
            W dalszej kolejności głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Larenta, który zwrócił uwagę na odcinek drogi od Krzywego Rogu do Dłużca, gdzie stan nawierzchni jest
w złym stanie i wymaga pilnego remontu. Informacji udzieliła Skarbnik, nadmieniając, że Powiat Mrągowski, w tym roku będzie realizował jeszcze jedno zadanie od Szklarni w stronę Piecek.
           Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Mrągowskiemu, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7 (uchwała Nr LXX/431/24).
 
d) zmiany uchwały Nr XLIII/259/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Piecki:
            Projekt uchwały omówił Sekretarz Pan Hubert Sadownikow, który poinformował, że mając na uwadze możliwość wykonania m. in. przez osoby fizyczne działań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zmianę przepisów (Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r.), konieczna jest aktualizacja dotychczasowej uchwały podjętej przez Radę Gminy Piecki z dnia 17 listopada 2017 r., tak aby móc udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Sekretarz nadmienił, że powyższy projekt uchwały, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej został zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sekretarz poinformował, że są zabezpieczone środki dotyczące tych przedsięwzięć, na zabytkach prywatnych. Na te działania pozyskane zostały środki z Polskiego Ładu, jednakże aby mogły być przekazane na te zadania trzeba ogłosić konkurs dla osób prywatnych, w związku z tym należy zmienić dotychczasową uchwałę w tej sprawie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
            Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/259/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Piecki, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 (uchwała Nr LXX/432/24).
 
e) utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Pieckach i nadania jej statutu:
            Projekt uchwały omówił Sekretarz Pan Hubert Sadownikow, który poinformował, że w dniu 12 grudnia 2023 r. wpłynął wniosek zainteresowanych środowisk o utworzenie Gminnej Rady Seniorów, który obliguje Radę Gminy Piecki zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do utworzenia takiej Rady w okresie 3 miesięcy od wpłynięcia wniosku. Sekretarz poinformował, że Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, jest ciałem, które reprezentuje interesy osób starszych. Wraz z projektem uchwały nadaje się Gminnej Radzie Seniorów w Pieckach statut, stanowiący załącznik do uchwały. Sekretarz omówił najważniejsze punkty statutu, tj. postanowienia ogólne, tryb wyboru Rady Seniorów, organizację i tryb działania Rady Seniorów, delegowanie przedstawicieli Rady na zorganizowane wydarzenia oraz postanowienia końcowe.
            W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Tomasz Jasinowicz, który podkreślił, ze rada seniorów jest tylko i wyłącznie ciałem doradczym, które nie ma mocy uchwałodawczej. Przewodniczący podkreślił, że ważnym jest to aby taka rada miała jak najwięcej członków, by móc traktować ją poważnie.
            Następnie głos zabrała Radna Pani Teresa Dworczak, która stwierdziła, że na terenie Gminy Piecki funkcjonuje dużo stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz jest dużo osób starszych działających aktywnie.
            W tym miejscu głos zabrała Radna Pani Maria Jarczewska, która zwróciła uwagę na zapis w statucie Gminnej Rady Seniorów, że Zgromadzenie Seniorów, to nie tylko zgłoszeni kandydaci do Rady Seniorów, lecz powinni to być wszyscy seniorzy. Przewodniczący Rady przyznał Radnej Pani Marii Jarczewskiej rację.
            Następnie Wiceprzewodniczący Rady, zwrócił uwagę, że jest zapis w statucie rady seniorów, który określa, że w sytuacji kiedy zgłoszono mniej niż 10 kandydatów, Wójt zobowiązany jest wyznaczyć dodatkowy termin na zgłoszenie kandydatur. W tym momencie informacji udzielił Sekretarz, który poinformował, że jeżeli w dodatkowym terminie nie będzie kandydatów, a liczba nie przekroczy 10 osób, to wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymają statut członka Rady Seniorów.
            Na koniec Przewodniczący Rady stwierdził, że ma nadzieję, że ten statut jest na tyle dobrze przygotowany, że współpraca pomiędzy nową Radą Gminy Piecki, a Gminną Radą Seniorów będzie owocna.
            Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Pieckach i nadania jej statutu, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 11 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 3 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9 (uchwała Nr LXX/433/24).
 
f) utworzenia Międzygminnego Centrum Usług Społecznych:
            Projekt uchwały omówił Sekretarz, który poinformował, że Centra Usług Społecznych, to nowe rozwiązanie i nowe jednostki organizacyjne. Propozycja utworzenia CUS-u nie jest niczym nowym, ponieważ temat znany jest od dłuższego czasu. Sekretarz nadmienił, że w piątek 16 lutego 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury „PEGAZ” odbyło się spotkanie Gminy Piecki z Gminą Ruciane-Nida oraz władzami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, na którym została zaprezentowana perspektywa utworzenia CUS-u, omówione zostały m. in. usługi jakie mogą być świadczone na rzecz mieszkańców, kto mógłby skorzystać z takich usług, i przede wszystkim ukazane zostały dane demograficzne dotyczące naszych terenów oraz perspektywa na kolejne lata, która nie jest zadowalająca, mamy starzejące się społeczeństwo, w związku z tym już teraz gminy powinny podjąć wszelkie działania na rzecz osób starszych, ale również reszty mieszkańców, ważne są również problemy osób dorosłych, czy młodzieży. Sekretarz dodał, że utworzenie Międzygminnego Centrum Usług Społecznych będzie jedynym takim w kraju.
            W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady, który stwierdził, że demografia powoduje, że w naszych społecznościach będzie coraz mniej okazji, aby móc sobie pomagać. Inicjatywa z Centrami Usług Społecznych, to nic innego jak wyjście naprzeciw ludziom. Przewodniczący podkreślił, że będzie miejsce, które będzie odróżnione od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo będzie świadczyło zupełnie inne usługi.
            Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady, który poinformował, że może również w Centrum Usług Społecznych być świadczona usługa transportowa, dla osób niepełnosprawnych bądź takich, które potrzebują się gdzieś przedostać.
            W tym momencie Sekretarz nadmienił, że mogą być świadczone takie usługi jak transport, teleopieka, usługi specjalisty, dodatkowo Gmina Piecki posiada własny transport publiczny, co może być przydatne dla sąsiadującej gminy. Ważnym elementem będzie to, że Gmina Piecki może wymieniać się usługami z Gminą Ruciane-Nida. Jak podkreślił Sekretarz, usługi świadczone przez obie gminy mogą się różnić, ale nawzajem uzupełniać.
            Wiceprzewodniczący Rady Pan Adam Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Międzygminnego Centrum Usług Społecznych, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 (uchwała Nr LXX/434/24).
 
Ogłoszenie 10-minutowej przerwy, godz. 11:25.
Wznowienie obrad, godz. 11:46.
 
- Ad.5) Sprawozdania za 2023 rok wraz z Planami Pracy Komisji Rady Gminy Piecki na 2024 rok:
Przewodniczący Rady zwrócił się do obecnych Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Piecki o odczytanie sprawozdania z działalności każdej komisji za 2023 rok oraz przedstawienie planów pracy Komisji do 30 kwietnia 2024 r. – w związku z zakończeniem kadencji obecnej Rady Gminy. Sprawozdania oraz plany pracy zostały przedstawione według kolejności z porządku obrad (Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Piecki za 2023 r. oraz Plany pracy na 2024 r.(od stycznia do 30 kwietnia 2024 roku) stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Pytań i uwag nie wnoszono.
 
- Ad. 6) Wystąpienia sołtysów i zaproszonych gości:
           W tym miejscu głos zabrała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „PEGAZ” Pani Alicja Naworska-Kotelon w Pieckach, informując o organizowanym Dniu Kobiet, który odbędzie się 8 marca 2024 r. w GOK-u, gdzie zostanie zaprezentowana wystawa pt. „Piękno cz. II”. Dyrektor zwróciła się do wszystkich kobiet, które wykonują różnego rodzaju działa, aby wystawiły swoje prace w tym dniu, prosząc o to aby się zgłosiły do GOK-u.
          W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady, informując, że dzisiaj jest historyczna chwila, ponieważ dzisiejsza sesja jest już 70 sesją obecnej Rady Gminy, co związane jest z wydłużeniem kadencji do 5 lat, oraz przełożeniem wyborów samorządowych na 7 kwietnia 2024 r.
 
- Ad. 6) Odpowiedzi na zapytania radnych:
Brak zapytań.
 
- Ad. 7)  Zamknięcie obrad:
W związku z wyczerpaniem spraw z porządku obrad LXX Sesji Rady Gminy Piecki, Przewodniczący Rady Gminy ogłosił zamknięcie obrad.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
Agnieszka Gryczon
Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Jasinowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Gryczon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-27 12:09:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-27 12:09:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-27 12:09:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony