ˆ

Sprzedaż

Drukuj informację

Szczegóły informacji

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY dla właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 772/1 o pow.0,02 ha położona w obrębie Piecki.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-28 12:45:53 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-28 12:46:01 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY PIECKI
OGŁASZA
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich
 
na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 772/1 o pow.0,02 ha położona w obrębie Piecki.
Księga wieczysta OL1M/00013932/7.
 
Przetarg ograniczony jest dla właścicieli nieruchomości sąsiednich z powodu braku możliwości zagospodarowania działki nr 772/1 położonej w obrębie Piecki jako odrębnej nieruchomości.
Ww działka może poprawić warunki zagospodarowania jednej z nieruchomości sąsiednich.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 6.000,00 zł
 
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r,poz.710 z póžn.zm.) zwalnia się z podatku VAT tereny nie zabudowane inne niż tereny budowlane.
 
Działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. Dla działki nr 772/1 nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako RV.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2017 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwota 600,00 zł (słownie : sześćset złotych) na konto Urzędu Gminy w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Piecki nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 07.08.2017 r. (włącznie) oraz złożenie w tym samym terminie w Urzędzie Gminy w Pieckach (pokój nr 19A) pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z aktualnym odpisem księgi wieczystej dla nieruchomości przyległej .
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek gminy.
 
Lista osób fizycznych i prawnych zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pieckach w dniu 08.08.2017 r.
 
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość,osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem:umowy spółki,aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającego na nabycie nieruchomości.
 
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 
Zapłata wylicytowanej kwoty po odliczeniu wadium winna nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 
Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Danuta Biedrzycka Urząd Gminy Piecki,
pokój nr 19A, telefon ( 089 742-22-52)
 
Piecki,dnia 28.06.2017 r.
Wójt            
/-/ Agnieszka Kurczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Biedrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-28 12:45:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Biedrzycka Data wprowadzenia do BIP 2017-06-28 12:45:53
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 12:46:01
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-08-21 08:21:00
Artykuł był wyświetlony: 482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu