ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podziały nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podział nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 34
11-710 Piecki
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
tel. 89 742 22 52
 
I etap - Wniosek z załącznikami:
1. Należy złożyć pisemny wniosek o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału (przykładowy wzór wniosku w załączniku nr 1 znajdującym się poniżej).
Do w/w wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki:
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami – przykładowy załącznik nr 2 znajdujący się poniżej (inne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości to odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku).
3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego (o ile została wydana i jest obowiązująca).
5. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający), uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu – z wyjątkiem podziałów, dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
7. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
II etap – po uzyskaniu postanowienia
Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego (w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi) – jeżeli powyższy dokument jest wymagany, należy dołączyć:
1. Protokół z przyjęcia granic.
2. Wykaz zmian gruntowych.
3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
4. Mapę z projektem podziału.
Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W przypadku braku wymogu uzyskania opinii – tj. w sytuacji podziału niezależnego od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu – niezależnego od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – dokumenty powyższe składa się jednorazowo.

III etap - wydanie decyzji administracyjnej
Od w/w decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Piecki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (wzór oświadczenie w załączniku nr 3 zamieszczonym poniżej). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na wniosek strony (załącznik nr 4 zamieszczony poniżej), w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu. Za wydanie zaświadczenie o ostateczności decyzji podziałowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Piecki
nr 08 9364 0000 2006 0001 0120 0013 i potwierdzenie dokonania opłaty dołączyć do wniosku.
 
Termin załatwienia sprawy:
W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w zależności od terminów dostarczenia do decyzji dokumentacji geodezyjnej).
Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.
 
Załączniki:
1. Wniosek o podział nieruchomości.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Oświadczenie o zrzeczeniu się z prawa do wniesienia odwołania od decyzji podziałowej.
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji podziałowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Obłoczyńska-Burcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-25 13:07:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-25 13:11:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-25 13:11:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »