ˆ

Sprzedaż

Drukuj informację

Szczegóły informacji

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 173 o powierzchni 1,9264 ha położonej w obrębie Machary, księga wieczysta w trakcie założenia .

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-11 10:26:18 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-11 10:26:28 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Piecki
OGŁASZA
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
 
- nieruchomości niezabudowanej , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 173 o powierzchni 1,9264 ha położonej w obrębie Machary, księga wieczysta w trakcie założenia .
 
Nieruchomość jest bez zobowiązań i wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
 
Cena wywoławcza działki – 45.000,00 zł
 
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.710 z póžn.zm.) zwalnia się z podatku VAT tereny nie zabudowane inne niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.
 
Działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. Dla działki nr 173 nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako N-1,7264 ha,PsIV-0,20 ha.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2017 r. o godz.11 00 w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwota 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na konto Urzędu Gminy Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 21.08.2017 r.(włącznie)
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto gminy .
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość,osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem:umowy spółki,aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającego na nabycie nieruchomości.
 
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej,wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków.Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie , chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości,wyrażona przez drugiego małżonka przed notariuszem.
 
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. z 2016,poz.1061 z póżn.zm).
 
Z uwagi na fakt że jest to nieruchomość rolna mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. z 2016 r. poz. 2052 z póź. zm.)
Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust.3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
 W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi; oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta (burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).
Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (Oddział Terenowy w Olsztynie,10-448 Olsztyn,ul.Głowackiego 6) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t.z 2016 r.poz.2052 z póżn.zm.) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa , z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 
Zapłata wylicytowanej kwoty po odliczeniu wadium winna nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 
Koszty sporządzenia warunkowej umowy sprzedaży i umowy przeniesienia własności oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 
Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Danuta Biedrzycka Urząd Gminy Piecki ,
pokój nr 19 A, telefon (89) 742 22 52
 
Piecki,11.07.2017
Zastępca Wójta  
/-/Bożena Wołkowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Biedrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-07-11 10:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Biedrzycka Data wprowadzenia do BIP 2017-07-11 10:26:18
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-07-11 10:26:28
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-09-04 13:55:11
Artykuł był wyświetlony: 382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu