Jak rozpocząć działalność gospodarczą - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Jak rozpocząć działalność gospodarczą

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-04 14:15:05

WPIS DO EWIDENCJI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-09-26 08:47:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 lipca 2011r. na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej prowadzona nie przez organ gminy ale przez Ministra Gospodarki.
Organy ewidencyjne obowiązane są w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. – przenieść dane przedsiębiorców, znajdujących się obecnie w gminnej ewidencji działalności gospodarczej do systemu teleinformatycznego CEIDG.

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEiDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).
W części CEIDG-1 rubryki i pola obowiązkowe zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i są nimi:
- firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
- data urodzenia przedsiębiorcy
- numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
- informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
- oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
- adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG
- data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
- określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
- informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.

Należy wypełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym obowiązkowo następujące rubryki i pola: 01.1, 03.1, 03.2a, 03.2b, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.8, 03.9, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15-17.
Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD). Natomiast druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa) oraz rubrykę 30 druku CEIDG-1 można wypełniać od 1 stycznia 2012r. Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy od dnia 01.07.2011r. złożyli wniosek o rejestrację działalności gospodarczej zostali wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Nadolna Data wytworzenia informacji: 2011-09-26 08:47:11
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Nadolna Data wprowadzenia do BIP 2011-09-26 08:47:11
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2011-09-26 09:00:52
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-06-06 09:24:00
Artykuł był wyświetlony: 4384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jak rozpocząć działalność gospodarczą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-01-11 13:41:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba fizyczna, chcąca rozpocząć działalność gospodarczą, musi złożyć w urzędzie gminy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Rejestracja działalności gospodarczej odbywa się urzędzie Gminy właściwej wg miejsca zamieszkania z zamiarem pobytu stałego - dla przedsiębiorcy polskiego lub wg adresu zakładu głównego na terenie Polski - dla przedsiębiorcy „zagranicznego".

Z dniem 31 marca 2009r. zmieniły się zasady zgłaszania działalności gospodarczej. W efekcie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie koncepcja tzw. "jednego okienka" będąca przejawem działań służących etapowemu i radykalnemu uproszczeniu procedury rozpoczynania działalności gosp. przez osobę fizyczną.

Osoba fizyczna, chcąca rozpocząć działalność gospodarczą, musi złożyć w urzędzie gminy jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek ten jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej(Urząd Gminy) ,
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - Urząd Statystyczny),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - Urząd Skarbowy),
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (formularz) stanowi równocześnie:
- wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
- wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
- zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej wniosek może wpłynąć do urzędu gminy:
- jako formularz papierowy, przyniesiony przez samego przedsiębiorcę lub jego pełnomocnika,
- jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,
- elektronicznie - za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej.

Ważne!
Rejestracja działalności gospodarczej odbywa się urzędzie gminy/miasta właściwej wg miejsca zamieszkania z zamiarem pobytu stałego - dla przedsiębiorcy polskiego lub wg adresu zakładu głównego na terenie Polski - dla przedsiębiorcy „zagranicznego".

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej znajdziesz na stronie Ministerstwa Gospodarki lub urzędu gminy - wniosek EDG-1

Wniosek o rejestrację firmy oraz wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłaty.

Potrzebny dokument: dokument tożsamości (tylko!)

Urząd gminy w ciągu 3 dni przesyła dane z wniosku do urzędu statystycznego, ZUS (lub KRUS) i urzędu skarbowego.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku (data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza od daty złożenia wniosku w urzędzie gminy), od tego też dnia obejmują przedsiębiorcę wszystkie procedury prawno - podatkowe i księgowe. Wyjątkiem od tej reguły jest prowadzenie działalności gospodarczej określonego rodzaju, tj. podlegającej reglamentacji - w takich przypadkach działalność gospodarczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu przewidzianych prawem koncesji, zezwoleń czy wpisów.

Ważne!


Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest tylko zgłoszeniem identyfikacyjnym dla celów podatkowych oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS, w związku z czym w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach (o których mowa w kolejnych rozdziałach dot. rejestracji działalności gospodarczej, tj. Urząd Skarbowy i ZUS) przedsiębiorca będzie zmuszony pojawić się w urzędzie skarbowym lub ZUS-ie w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń, np. w przypadku przedsiębiorców deklarujących podjęcie czynności w zakresie podatku VAT konieczne jest dokonanie rejestracji w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku poprzez złożenie druku VAT-R.

Ważne!

Wszystkie zmiany dotyczące stanu faktycznego i prawnego (każdą zmianę danych, które zostały podane przy wpisie) oraz fakt zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (wykreślenie firmy) należy zgłosić w urzędzie gminy lub w urzędzie właściwym ze względu na charakter zmiany (np. zmianę numeru konta można zgłosić bezpośrednio w urzędzie skarbowym) w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Podejmowanie działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składa każdy ze wspólników z osobna, zgodnie ze swoim adresem zamieszkania. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna, a nie spółka cywilna jako taka.

Ważne!

Niezależnie od dokonania zgłoszenia działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej, osoby fizyczne tworzące tę spółkę powinny zawrzeć umowę spółki cywilnej (najlepiej w formie pisemnej).

Koncesje, zezwolenia i działalność regulowana

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji, zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru działalności regulowanej
Obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia lub uprawnień wynika z:
- ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej lub
- innych ustaw regulujących szczegółowo dany rodzaj działalności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Nadolna Data wytworzenia informacji: 2011-01-11 13:41:54
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Nadolna Data wprowadzenia do BIP 2011-01-11 13:41:54
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2011-01-11 14:09:20
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2011-09-26 09:01:26
Artykuł był wyświetlony: 1724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu