ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piecki z zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 roku

Informacja ogłoszona dnia 2023-12-29 12:45:01 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
WÓJT GMINY PIECKI
 
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LXVIII/421/23 Rady Gminy Piecki z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok zarządza co następuje:
 
OGŁASZA I OTWARTY KONKURS OFERT
 
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Piecki w 2024 roku, w następującym priorytetowym obszarze współpracy:
 
PRIORYTET – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Piecki w 2024 roku w sferze zadań publicznych, obejmujących działalność pożytku publicznego, odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą”, z wyłączeniem sposobu, o którym mowa w art. 16a ustawy.
 
I. Rodzaj zadań publicznych, tytuły i opis zadań publicznych. Termin realizacji zadań publicznych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacją zadań publicznych. Informacja o dotacjach przekazanych na realizację przedmiotowych zadań publicznych w latach 2020-2023.
 
Terminy realizacji poszczególnych zadań publicznych powinny się rozpoczynać nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż do 15 grudnia 2024 r. Jako początek terminu realizacji zadań publicznych w 2024 r. należy wpisać na 1 stronie oferty: „w okresie od dnia podpisania umowy w przypadku, gdy organizacja przewiduje realizację danego zadania bezpośrednio po rozstrzygnięciu I Otwartego Konkursu Ofert. W pozostałych przypadkach (np. gdy przewidywany początkowy termin realizacji zadania nie będzie tożsamy z dniem podpisania umowy, obejmuje okres późniejszy, krótszy) organizacja wpisuje datę rozpoczęcia i zakończenia zadania z zastrzeżeniem, że zadanie powinno się kończyć nie później niż do 15 grudnia 2024 r. Szczegółowe terminy zostaną określone w umowach, na podstawie ofert złożonych na realizację poszczególnych zadań publicznych. Oferent może nadać własny tytuł zadania publicznego, o ile jego nazwa jest merytorycznie związana z charakterem i rodzajem danego zadania publicznego.
 
Zadanie Nr 1:
Rodzaj zadania zgodny z art. 4 ustawy: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Tytuł zadania: „Promowanie kultury fizycznej na terenie Gminy Piecki”
Opis zadania: zadanie polega w szczególności na:
 1. Zwiększeniu dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.
 2. Utrzymaniu, modernizacji i ulepszeniu niezbędnej bazy sportowej.
 3. Organizacji rozgrywek sportowych na terenie Gminy Piecki.
 4. Udziale i zawodach w rozgrywkach sportowych.
 5.  Uczestnictwie w imprezach sportowo-rekreacyjnych.
 6. Przygotowaniu i zapewnieniu udziału dorosłych członków klubów sportowych w rozgrywkach ligowych, zapewnieniu kadry szkoleniowej i pomocniczej.
 7. Organizacji szkoleń dzieci i młodzieży w zakresie promowania kultury fizycznej.
 8. Zwiększeniu u dzieci z terenu Gminy Piecki aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia przez prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, pozalekcyjnych na obiektach gminnych, m.in. Orliku w Pieckach, przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i pomocniczą.
 9. Poprawie warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, w tym m.in. zakupie ubioru i wyposażenia sportowego.
 10. Promocję infrastruktury gminnej (m.in. ścieżek rowerowych, pumptraku) poprzez m.in. opracowanie map, przewodników, aplikacji mobilnych, informacji na stronę gminy i inne portale społecznościowe.
 11. Podejmowaniu działań edukacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Piecki związanych z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym osób korzystających z jednośladu (np. noszenie kamizelek odblaskowych, właściwe oświetlenie pojazdów, znakowanie pojazdów, jazda w kaskach itp.).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2024 r.: do 138 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
 
Zadanie Nr 2:
Rodzaj zadania zgodny z art. 4 ustawy: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Tytuł zadania: „Bieżące utrzymanie gminnego boiska sportowego w miejscowości Piecki, gmina Piecki”
Opis zadania: zadanie polega w szczególności na:
Bieżącym utrzymaniu boiska poprzez:
 1. Zabiegi konserwacyjne murawy: wertykulacja ze zbiorem filcu, napowietrzanie (aeracja wgłębna), piaskowanie, wysiew nawozów oraz w razie potrzeby użycie środków chwastobójczych, dosiew trawy.
 2. Zabiegi pielęgnacyjne murawy: koszenie trawy oraz jej podlewanie.
 3. Wysypywanie linii na płycie boiska przed meczami.
 4. Utrzymywanie porządku wokół boiska, na widowni oraz w pomieszczeniach przynależących do boiska przed i po meczu.
 5. Wyposażenie pomieszczenia przynależącego do boiska wraz z artykułami niezbędnymi do realizacji zadania.     
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2024 r.: do 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
 
W roku 2020 realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” dofinansowano w kwocie 119 700,00 zł.
W roku 2021 realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” dofinansowano w kwocie 127 000,00 zł.
W roku 2022 realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” dofinansowano w kwocie 168 710,00 zł.
W roku 2023 realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” dofinansowano w kwocie 170 300,00 zł.
 
II. Zasady przyznawania dotacji.
 1. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie Gminy Piecki, realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem. Oferent ubiegający się o dotację powinien zrealizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Piecki. Organizacja w zakresie działalności objętej konkursem nie może osiągać dochodów.
 2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć jedną ofertę.
 3. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację danego zadania powinien przedstawić ofertę jego wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Podmiot ubiegający się o dotację na realizację danego zadania publicznego ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania.
 5. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego i jest wskazywany w ofercie w części dot. kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowej.
 6. Wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Piecki.
 7. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego - w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej.
 8. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu rzeczowego np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.
 9. Oferenci wyłonieni przez Wójta Gminy Piecki w trybie postępowania konkursowego otrzymują dotację po zawarciu pisemnej umowy na realizację danego zadania. Umowę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.
 10. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystywana na koszty nie związane z realizacją zadania publicznego, w tym m.in.:
 1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, a w tym odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 2. koszty kar i grzywien;
 3. koszty procesów sądowych;
 4. wpisowe z tytułu przynależności do klubów/ligi/federacji sportowych wynikające z obowiązków statutowych organizacji;
 5. nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania publicznego;
 6. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 7. działalność polityczną i religijną;
 8. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
 9. pokrycie kosztów stałych zleceniobiorcy nie związanych z realizacją zadania publicznego, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, informatyk, obsługa biurowa) i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe), koszty osobowe etatowych pracowników składającego ofertę.
 1. W przypadku, gdy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji na realizację danego zadania, po zapoznaniu się z opiniami danej Komisji Konkursowej, podejmuje Wójt Gminy Piecki.
 4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na zlecanie realizacji poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 5. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert na realizację danego zadania publicznego, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
 
III. Termin i miejsce składania ofert.
 1. Ofertę konkursową na realizację danego zadania publicznego należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2024 r. do godz. 15:00.
  O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty.
 2. Miejsce złożenia oferty: siedziba Zleceniodawcy - Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki. Ofertę można złożyć w skrzynce pocztowej Urzędu Gminy Piecki lub przesłać drogą pocztową na adres jw. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Piecki potwierdzona pieczęcią wpływu.
  Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać nazwę i adres podmiotu składającego ofertę oraz tytuł zadania publicznego poprzedzonego zapisem : ,,Oferta na realizację zadania publicznego pn. ………”
 4. W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie każda oferta musi być złożona w oddzielnej kopercie.
 
IV. Oferty.
 1. Organizacja pozarządowa składa ofertę wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem oferty określonym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji - dokument potwierdzający umocowanie do działania (pełnomocnictwo/upoważnienie) w imieniu oferenta (-ów);
 2. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie
  z treścią Załącznika nr 2 do Ogłoszenia o I Otwartym Konkursie Ofert.
 1. Do oferty można dołączyć:
 1. aktualny Statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji (w przypadku ich kserokopii poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem);
 2. pisemne rekomendacje, listy intencyjne, dotyczące dotychczas realizowanych projektów
  oraz inne załączniki, mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty;
 3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innej właściwej ewidencji.
 1. Oferty należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym.
 2. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić jej za zgodność z oryginałem.
 3. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.
 4. Oferent składa ofertę w jednym egzemplarzu z kompletem załączników. Oferta stanowi załącznik do umowy.
 5. Oferenci składający oferty na realizację więcej niż jednego zdania publicznego, mogą złożyć tylko 1 komplet załączników w odniesieniu do załączników: 3a), 3b) informując oświadczeniem, przy której z ofert jest on złożony. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w pkt 3c), składa się do każdej oferty oddzielnie.
 6. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonają Komisje Konkursowe, powołane przez Wójta Gminy Piecki w drodze Zarządzenia.
 2. Oferty w pierwszej kolejności będą podlegały ocenie formalnej. W przypadku braków formalnych oferty istnieje możliwość jednokrotnej poprawy oferty w terminie wyznaczonym przez daną Komisję Konkursową. Oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej.
 3. Merytoryczne kryteria oceny ofert:
Kryteria merytoryczne:
Maks. liczba punktów
1.
Strona techniczna przygotowanej oferty
 • staranność
 • czytelność oferty
(łącznie 2)
1
1
2.
Cele i zasadność zadania
 
 • opis celów realizacji projektu
 • wskazanie potrzeb, które zostaną zaspokojone poprzez   realizację projektu
 • dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców  Gminy Piecki (zakres terytorialny projektu)
 (łącznie 9)
3
3
 
3
3.
Zakładane rezultaty realizacji zadania
 • opis rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych działań (w jaki sposób rezultaty wpłyną na realizację  
             założonych celów)
5
4.
Harmonogram zadania
 • wymienione szczegółowo w odpowiedniej kolejności działania
 • realność realizacji działań w założonych terminach
 • przejrzystość realizacji projektu
 
(łącznie 9)
3
 
3
3
5.
Kosztorys zadania
 • szczegółowość kalkulacji kosztów
 • przejrzystość kalkulacji i spójność z założonymi działaniami
 • realność i niezbędność wydatków
 
(łącznie 9)
3
3
3
6.
Źródła finansowania zadania
 • wartość nakładów finansowych wnoszonych przez oferenta (środki finansowe ogółem)
 • wartość nakładów pozafinansowych wnoszonych przez  oferenta (wkład osobowy)
(łącznie 4)
2
 
2
7.
Zasoby oferenta pozwalające na realizację zadania
 • zasoby kadrowe (ilość i doświadczenie osób pracujących przy realizacji projektu)
2
8.
Doświadczenie oferenta
 • doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć
 • dotychczasowa współpraca z instytucjami publicznymi
 • rzetelność i terminowość wykonywania zadań zleconych oraz rozliczania się z dotacji
(łącznie 6)
2
2
2
9.
Promocja zadania
 • sposób promocji zadania oraz Gminy Piecki w zawiązku ze współfinansowaniem projektu
2
10.
Partnerstwo - wskazać, czy zadanie jest realizowane w
partnerstwie (formalnym/nieformalnym)
 • wskazać zaangażowanie partnerów oraz zakres ich współpracy, wielosektorowość, partycypacja w kosztach lub  innych zasobach
2
RAZEM
50
 
 1. Aby oferta mogła być dalej rozpatrywana i brać udział w podziale środków finansowych musi osiągnąć minimalny próg 30 punktów (tj. średnią ocenę wyliczoną na podstawie indywidualnej oceny każdego z członków danej Komisji Konkursowej).
 2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Piecki, po zapoznaniu się z protokołem danej Komisji Konkursowej. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piecki www.bip.piecki.com.pl;
 2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piecki (ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki);
 3. na stronie internetowej Gminy Piecki www.gminapiecki.pl.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia składania ofert.
 2. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Piecki na podstawie protokołu danej Komisji Konkursowej w formie Zarządzenia.
 
VI. Regulacje końcowe.
 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa sporządzona w formie pisemnej pomiędzy Gminą Piecki a Oferentem.
 2. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków.
  Jeżeli suma wydatków finansowych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa sumie kosztów określonej w umowie, to uznaje się ją za zgodną z umową, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej sumy wydatków o więcej niż 10%.
 3. Zadanie może być realizowane wyłącznie przez podmiot będący stroną umowy. Dopuszcza się realizację zadań publicznych na mieniu gminnym.
 4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
  z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 5. Podmioty otrzymujące dotacje zobowiązane są do dokonywania wydatków ze środków publicznych zgodnie z zasadami: równego traktowania, przejrzystości i jawności.
 6. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu docelowymi podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Piecki.
 7. W rozliczeniu dofinansowania, w części dotowanej przez Gminę Piecki, nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy oraz po upływie terminu jej obowiązywania.
 8. Ogłaszający unieważnia konkurs ofert na realizację zadania publicznego jeżeli: nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w Ogłoszeniu. Informacje o unieważnieniu konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi), na stronie internetowej Gminy Piecki, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piecki.
 9. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest dofinansowane przez Gminę Piecki. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
 10. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Piecki jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 11. Oferenci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu i jego wyniku na piśmie.
 12. Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o rozstrzygnięciu I Otwartego Konkursu Ofert, w sytuacji przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, do dostarczenia niezbędnych dokumentów potrzebnych do podpisania umowy, w tym m. in. zaktualizowany opis poszczególnych działań, kosztorys i harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione lub oświadczenie o nieprzyjęciu dotacji.
 13. Przy wykonywaniu zadania publicznego oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Informacje o planowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – „Inne informacje”. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić ten fakt w ofercie. Ponadto Zleceniobiorca powinien opisać zaplanowane rozwiązania zapewniające dostęp alternatywny do usług, które będą świadczone w ramach zadania. Poprzez dostęp alternatywny można rozumieć w szczególności zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych.
 14. Informacji w sprawie konkursu udziela: Małgorzata Bałdyga  – pracownik Urzędu Gminy Piecki ds. kadr i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Gminy Piecki, pok. nr 16A tel. (89) 742 22 53 w poniedziałki godz. 8.00-16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.15-15.15, adres e-mail:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Bałdyga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-29 12:41:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-29 12:45:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-02 13:37:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony