Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 4/2024

Ogłaszający: Wójt Gminy Piecki

Rodzaj: Dzierżawa

Dotyczy: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 311/1, położonej w obrębie Dłużec, o ogólnej powierzchni 0,0723 ha,

Ogłoszono dnia: 2024-04-25 10:56:00 przez

Data przetargu

2024-06-05 11:00:00

Miejsce

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Pieckach, przy ul. Zwycięstwa 34, sala nr 2.

Księga wieczysta

Księga wieczysta OL1M/00012286/6

Cena wywoławcza

Ustala się wartość wywoławczą czynszu (w oparciu o zarządzenie nr 165/2022 Wójta Gminy Piecki
z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z mienia komunalnego) za przedmiot dzierżawy w wysokości 2 349,75 zł netto rocznie. Do wylicytowanej wartości czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują każdorazowo uczestnicy przetargu. Minimalną wysokość postąpienia podaje przewodniczący przed rozpoczęciem licytacji.

Ostateczna wysokość czynszu wyłoniona zostanie w wyniku przetargu.

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: czterysta, 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 29 maja 2024 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby/nazwę firmy biorącej udział w przetargu oraz numer działki wystawionej do przetargu oraz jej obręb geodezyjny.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane wyżej konto

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Opis

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dłużec numerem 311/1: - powierzchnia objęta dzierżawą 0,0723 ha, - przeznaczenie: na cele rekreacyjne. Umowa dzierżawy z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie zawarta na okres 3 lat. Działka położona jest w miejscowości Dłużec, ukształtowanie terenu: skarpa przyległa do Jeziora Dłużec. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren posiada funkcję MU- mieszkalno-usługowa. Dla działki nr 311/1 położonej w obrębie Dłużec brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r.

Informacje dodatkowe

Wójt Gminy bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia odwołać przetarg. Wójt Gminy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa może odstąpić od zawarcia umowy. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.piecki.com.pl oraz na stronie internetowej www.gminapiecki.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Dłużec i w Urzędzie Gminy w Pieckach na okres min. 30 dni licząc od dnia 25 kwietnia 2024 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w lokalnej prasie – "Kurierze Mrągowskim" – data publikacji 25 kwietnia 2024 r. Wykaz o przeznaczeniu ww. nieruchomości do dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w okresie od 08.02.2024 r. - 28.02.2024 r. Bliższe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Piecki, pok. nr 21 oraz pod numerem tel. 89 742 22 52 lub 505 054 918.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Musik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-25 11:00:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-25 11:01:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13 14:32:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
557 raz(y)