ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Zarządzenie 113/2015Drukuj informację Ogłoszenie numer: Zarządzenie 113/2015

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Miejsce pracy: Piecki

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Data udostępnienia: 2015-09-22

Ogłoszono dnia: 2015-09-22 przez Barbara Chaberek

Termin składania dokumentów: 2015-10-05 16:00:00

Nr ogłoszenia: Zarządzenie 113/2015

Zlecający: Wójt Gminy Piecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. Spełnienie   poniższych warunków:
                  - minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat stażu pracy
                    w urzędach  administracji samorządowej oraz co najmniej rok pracy na stanowisku
                    zajmującym się sprawami budownictwa lub gospodarki komunalnej;
            7) umiejętności zawodowe : umiejętność interpretacji stosowanego prawa, umiejętność
                 obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy min. kat.B.
            8) wymagana wiedza zawodowa : znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyj-
                 nego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
                  w podstawowym zakresie  ustaw : prawo budowlane,  prawo ochrony środowiska,
                  ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo zamówień publicznych.
9)  stan  zdrowia pozwalający  na  zatrudnienie  na  stanowisku  urzędniczym,
b. Wymagania dodatkowe:
         1)  umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność praktycznego stosowania
              prawa, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,
              umiejętność argumentowania, umiejętność  obsługi komputera,
         2)  komunikatywność, odporność na stres, opanowanie, wytrwałość, obowiązkowość,
              uprzejmość, umiejętność pracy w zespole, predyspozycje do  ciągłego uczenia się,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • planowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie remontów budynków i budowli stanowiących mienie Gminy,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynków i budowli stanowiących mienie gminy, a nie przekazanych komunalnym jednostkom organizacyjnym,
 • wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym utrzymania budynków stanowiących mienie gminy, a nie przekazanych komunalnym jednostkom organizacyjnym,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości ogólnodostępnych terenów zieleni i przystanków autobusowych,
 • współdziałanie w planowaniu, przygotowaniu i realizacji inwestycji realizowanych przez Referat BKR,
 • prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją wiat przystankowych,
 • współdziałanie w pracach związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dokonywanych zmian w tych planach,
 • współdziałanie w przygotowywaniu projektów decyzji, o ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestru decyzji,
 • prowadzenie spraw związanych z uiszczaniem przez gminę opłat za korzystanie  ze środowiska,
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń instalacji  nie wymagających pozwolenia w myśl przepisów Prawa ochrony środowiska,
 • prowadzenie spraw związanych z nasiennictwem,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń i upoważnień przełożonych,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca jednozmianowa w  Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  i Rolnictwa Urzędu Gminy Piecki  z wyposażeniem stanowiska :   komputer stacjonarny z   dostępem do  drukarki  z oprogramowaniem - edytor  tekstów, środkami łączności – telefon, faks, e-mail.
Czas pracy : poniedziałek w godz. 800 do 1600, od wtorku do piątku w godzinach 715- 1515.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie  ( druk można również pobrać na stanowisku d/s organizacyjnych  i kadr UG Piecki , pokój Nr11 );
 2. list motywacyjny – podpisany własnoręcznie;
 3. życiorys - Curriculum Vitae.- podpisany własnoręcznie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających:  wykształcenie,  posiadane kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska podinspektora  oraz doświadczenia zawodowego  wykazanego w ogłoszeniu o naborze;
 5. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6.  zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 §1 Kodeksu Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 8. kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  
 9. oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej;
 10.  podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-10-05 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Piecki (pokój nr 7) ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki  lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Pieckach w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05 października  2015 r. do godz. 16.00. (decyduje data  wpływu do Urzędu Gminy).
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Piecki. Kandydaci, którzy przejdą wstępną selekcję, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego.
Informacje o przebiegu naboru, a także o jego rozstrzygnięciu, zostaną  upowszechnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  bip.piecki.com.pl.
W przypadku zatrudnienia kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest  złożyć:
 • oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów , świadectw, świadectw pracy, zaświadczeń,
 • zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym   wskazanym w ogłoszeniu o naborze z adnotacją możliwości pracy z komputerem.
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Piecki  pod nr tel. 89 7421166.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Piecki (pokój nr 7) ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki  lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Pieckach w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05 października  2015 r. do godz. 16.00. (decyduje data  wpływu do Urzędu Gminy).

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Piecki  pod nr tel. 89 7421166.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Chaberek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Chaberek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-22 11:56:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-22 12:01:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-09 10:02:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony