ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 3/2024Drukuj informację Przetarg numer: 3/2024

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3/2024

Ogłaszający: Wójt Gminy Piecki

Rodzaj: Dzierżawa

Dotyczy: Pierwszy ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na dzierżawę nieruchomości gruntowej, z przeznaczeniem na cele handlowo – usługowo - rzemieślnicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/3, położonej w obrębie Krutyń, o ogólnej powierzchni 0,0400 ha,

Ogłoszono dnia: 2024-04-11 14:14:00 przez

Data przetargu

2024-05-17 10:00:00

Miejsce

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pieckach, przy ul. Zwycięstwa 34, sala nr 2.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr OL1M/00012061/3

Cena wywoławcza

Ustala się wartość wywoławczą czynszu (w oparciu o zarządzenie nr 165/2022 Wójta Gminy Piecki z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z mienia komunalnego) za przedmiot dzierżawy w wysokości 1 200,00 zł netto miesięcznie, do wylicytowanej wartości czynszu dzierżawnego doliczony będzie podatek VAT, tj. 23%.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu.

Ostateczna wysokość czynszu wyłoniona zostanie w wyniku przetargu.

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych, 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 13 maja 2024 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby/nazwę firmy biorącej udział w przetargu oraz numer działki wystawionej do przetargu oraz jej obręb geodezyjny.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane wyżej konto gminy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Osoby biorące udział w przetargu winny dostarczyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w I przetargu ograniczonym na dzierżawę dz. 152/3 obręb Krutyń”) wraz z aktualnym odpisem księgi wieczystej dla nieruchomości przyległej i potwierdzeniem wpłaty wadium oraz oświadczeniem, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, w terminie do dnia 15 maja 2024 roku do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Piecki.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piecki w dniu 16 maja 2024 r.

Opis

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/3 obręb Krutyń gmina Piecki: - powierzchnia objęta dzierżawą 0,0400 ha, - przeznaczenie: na cele handlowe – usługowe - rzemieślnicze. Umowa dzierżawy z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie zawarta na okres od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r. Działka położona jest w miejscowości Krutyń, nad rzeką Krutynia. W księdze wieczystej nr OL1M/00012061/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej nr 152/3 położonej w Krutyni wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodzenia i przejazdu przez działkę oznaczoną nr 151/1. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren posiada funkcję MUR- mieszkalno-usługowa i rekreacyjna. Dla działki nr 152/3 położonej w obrębie Krutyń brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r

Informacje dodatkowe

Wójt Gminy bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia odwołać przetarg. Wójt Gminy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa może odstąpić od zawarcia umowy. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.piecki.com.pl oraz na stronie internetowej www.gminapiecki.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Krutyń i w Urzędzie Gminy w Pieckach na okres min. 30 dni licząc od dnia 11 kwietnia 2024 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w lokalnej prasie – "Kurierze Mrągowskim" – data publikacji 11 kwiecień 2024 r. Wykaz o przeznaczeniu ww. nieruchomości do dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w okresie od 07.03.2024 r. - 27.03.2024 r. Bliższe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Piecki pok. nr 21 oraz pod numerem tel. 89 742 22 52 lub 505 054 918.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Musik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-11 14:17:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-11 14:18:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16 12:37:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony