ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 5/2024Drukuj informację Przetarg numer: 5/2024

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 5/2024

Ogłaszający: Wójt Gminy Piecki

Rodzaj: Sprzedaż

Dotyczy: PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 765/5 o pow. 0,0187 ha, położonej w obrębie Piecki, gmina Piecki.

Ogłoszono dnia: 2024-04-25 11:02:00 przez

Data przetargu

2024-06-05 10:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Piecki przy ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, pokój nr 2.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr OL1M/00012419/8

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych,00/100).
Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży ( na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23%). Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpłaty na rachunek bankowy Gminy Piecki, wskazany w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują każdorazowo uczestnicy przetargu. Minimalną wysokość postąpienia podaje przewodniczący przed rozpoczęciem licytacji.

Wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc, 00/100) na konto Urzędu Gminy Piecki w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Piecki nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 29 maja 2024 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Opis

Obecnie dla obszaru obejmującego działkę nr 765/5 w obrębie Piecki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki nieruchomość znajduje się na terenie wskazanym jako postulowana strefa „R” rekreacyjna. Działka położona jest w miejscowości Piecki, przy ulicy Zwycięstwa. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Działka ma kształt prostokątny i wydłużony, ukształtowanie terenu jest płaskie. Nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, brak zjazdu na drogę publiczną. Działka może być zbyta na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Nieruchomość jest bez zobowiązań i wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Informacje dodatkowe

Osoby biorące udział w przetargu winny dostarczyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w I przetargu ograniczonym na sprzedaż dz. 765/5 obręb Piecki”) wraz z: - aktualnym odpisem księgi wieczystej dla nieruchomości przyległej, - potwierdzeniem wpłaty wadium, - oświadczeniem, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, - oświadczeniem, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu, w terminie do dnia 3 czerwca 2024 roku do godz. 1200 w Urzędzie Gminy Piecki. Lista osób fizycznych i prawnych zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Piecki w dniu 4 czerwca 2024 r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania winna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, a wspólnicy spółki cywilnej i osoba prowadząca działalność gospodarczą wydruk z CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Uczestniczące w przetargu osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim posiadające ustawową wspólność małżeńską zobowiązane są do udziału w przetargu wspólnie z małżonkiem, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.). Takie oświadczenie jest również konieczne w przypadku udziału w przetargu osoby pozostającej w związku małżeńskim, prowadzącej działalność gospodarczą. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Zapłata wylicytowanej kwoty po odliczeniu wadium winna nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 25 kwietnia 2024 roku, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piecki i na stronie internetowej http://bip.piecki.com.pl i www.gminapiecki.pl oraz na terenie sołectwa Piecki, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w lokalnej prasie – "Kurierze Mrągowskim" – data publikacji 25 kwietnia 2024 r. Wykaz o przeznaczeniu ww. nieruchomości do zbycia został podany do publicznej wiadomości w okresie od 08.02.2024 r. do dnia 28.02.2024 r. Termin na złożenie roszczeń przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości minął z dniem 21.03.2024 r. - nikt nie złożył stosownego oświadczenia w tym zakresie. Bliższych informacji na temat ogłoszenia o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Piecki, pokój nr 21 lub pod nr tel. 89 742 22 52.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Musik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-25 11:06:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-25 11:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-25 11:07:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony